RTC (W.T.O.S.) – pracuje okamžite

Zníženie nákladov a splnenie stále prísnejších limitných hodnôt – dokonca aj v prípade náhlych záťažových špičiek: Moduly systému RTC na optimalizáciu procesu (W.T.O.S. - Water Treatment Optimisation Solutions) teraz zabezpečujú splnenie týchto požiadaviek na moderné čistiarne odpadových vôd. Systém RTC poskytuje stabilnú prevádzku čistiarne, spoľahlivé dodržanie limitných hodnôt, nízke náklady a lepšiu spoľahlivosť, a to všetko bez stavebných úprav a väčších investícií.

Spoločnost' Hach zabezpečuje spol'ahlivé hodnôty odpadových vôd

Systém RTC (W.T.O.S.) od spoločnosti Hach predstavuje nové štandardy spoľahlivosti procesov, pretože zabezpečuje meranie a reguláciu v otvorenom aj uzatvorenom cykle z jedného zdroja.

Vd'aka štandardným modulom je eliminácia orto-fosforečnanov a dusíka, ako aj kalové hospodárstvo, optimalizované bez rizika. Systém RTC (W.T.O.S.) predstavuje stabilné hodnoty odpadových vôd – vždy.

Systém RTC (W.T.O.S.) pracuje v reálnom čase a meria presne

Na rozdiel od metód závislých od času alebo objemu, moduly systému RTC (W.T.O.S.) závisia od zataženia a pracujú v reálnom čase. Preto sa dávkuje a prevzdušňuje len objem potrebný na dosiahnutie cielovej hodnoty.

Vysoká prevádzková spol'ahlivost' vd'aka dômyselným riešeniam detailov

Systém Hach PROGNOSYS analyzuje merané hodnoty a ešte viac zvyšuje spoľahlivost' systému RTC (W.T.O.S.): Ak sú hodnoty nesprávne alebo vôbec nie sú k dispozícii, systém RTC (W.T.O.S.) automaticky použije alternatívne stratégie riadenia.

Spoločne s jednoduchou prevádzkou a vysokou transparentnost'ou to zabezpečuje maximálnu prevádzkovú spol'ahlivost' a spol'ahlivé dodržanie všetkých hodnôt pre odpadové vody.

Systém RTC (W.T.O.S.) šetrí náklady rýchlejšie, než by ste sa nazdali
Maximálna účinnost' vdaka regulácii v uzatvorenom cykle závisiacej od zat'aženia: Úlohou čistiarní odpadových vôd nie je len čistenie vody, ale aj rentabilná prevádzka bez ohl'adu na zvyšujúce sa náklady. Systém RTC (W.T.O.S.) prispieva k naplneniu tohto ciela rôznymi spôsobmi, pretože od prvého dňa šetrí náklady vd'aka jednoduchej inštalácii a integrácii. Systém RTC (W.T.O.S.) reguluje nielen prostredníctvom času a objemu, ale aj v závislosti na zat'ažení na základe overených meraných hodnôt. Cielové hodnoty sa spol'ahlivo dodržiavajú bez plytvania energiou, zrážadlom alebo polymérom.

Každá čistiareň odpadových vôd môže byt' úsporná

Štandardizované moduly systému RTC (W.T.O.S.) optimalizujú čistiarne odpadových vôd všetkých vel'kostí, pretože sa dajú usporiadat' a prispôsobit' všetkým požiadavkám. Štandardné rozhrania umožňujú bezproblémovú integráciu do existujúcich systémov. Uvedenie do prevádzky je jednoduché a rýchle. Z toho dôvodu je zaručená spol'ahlivá implementácia projektu.