Analytické riešenia pre papierenský priemysel

Analytické riešenia pre papierenský priemysel


Všetky odvetvia majú spoločné ciele: vysokú kvalitu produktov, ktoré vyhovujú potrebám zákazníkov, a efektívnosť procesov. Použitím správneho analytického riešenia môžete pomôcť zabezpečiťe kvalitu produktov a optimalizovať výrobné procesy. Môže to pomôcť aj pri ochrane vôd, zlepšovaní environmentálneho profilu a dodržiavaní súladu s právnymi predpismi.

Každý deň sa rozhoduje o uvoľnení produktov do distribúcie, úpravách procesov alebo reakciách na nové problémy. Pri dôležitých rozhodnutiach musíte mať dôveru v dostupné údaje, takže pri hľadaní analytických riešení si vyberte také, ktoré vám poskytnú dôveru pri ťažkých rozhodnutiach.

Maximalizujte dobu prevádzky

Robustné a presné analytické riešenia pomáhajú spravovať procesy a optimalizovať produkciu

Zachovávajte kvalitu

Špecificky navrhnutá analytika môže zaistiť štandard vysokej kvality

Chráňte svoje investície

Správna analytika je kľúčom k dlhej životnosti, úsporám nákladov a súladu s predpismi

Profitujte z partnerstva

Lokálna technická podpora a servis poskytujú možnosť prispôsobenia analytických riešení

Kliknutím na obrázok zobrazte dostupné analytické riešenia. 

industry plant 1 2 3 4 5 6

Chlór celkový, voľný: Efektívnosť procesov, riadenie dávkovania biocídnych látok a nákladov.

Vodivosť: Kontrola kvality, jednoduchá kontrola kvality privádzanej vody.

Tvrdosť: Výkon výroby, kontrola dopadu na náklady za predbežnú úpravu alebo možnosť usadenín vnútri zariadenia.

Hodnota pH :Životnosť/efektívnosť zariadenia, kontrola možnosti korózie vnútra zariadenia.

TOC: Výkon výroby, kontrola potenciálu vytvárania usadenín pôsobením neiónových anorganických látok.

Turbidita: Kontrola kvality, kontrola efektívnosti filtrácie a mikrobiologickej kvality.


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Hydrazín: Monitorovaním sa predchádza predávkovaniu zhášačov kyslíka.

Kyslík: Životnosť/efektívnosť zariadenia, kontrola dávkovania zhášačov kyslíka, ktoré znižujú koróziu.

Fosforečnan: Životnosť/efektívnosť zariadenia, kontrola pridávania fosforečnanov, ktoré znižujú koróziu a usadzovanie.

Kremík: Usadeniny kremíka spôsobujú poškodenie turbín a potrubia.

Sodík: Životnosť/efektívnosť zariadenia, indikátor straty efektivity v meničoch iónov alebo membránových systémoch používaných pri predbežnej úprave.


Laboratórne riešenias

Procesné riešenia

Súlad s predpismi. monitorovanie a optimalizácia výkonu procesu spracovania a zaistenie súladu so zákonnými limitnými hodnotami:

 • Vodivosť
 • Prietok
 • Živiny
 • Kyslík
 • Hodnota pH
 • Hladina kalu
 • Pevné látky
 • TOC

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Kontrola kvality, na zaistenie optimálnej koncentrácie aditív a náplní, aby spĺňali požiadavky na kvalitu týkajúce sa napr. pevnosti, belosti, nepriehľadnosti, odolnosti voči mazivu a zožltnutiu :

 • Kyslík
 • Škrob
 • Sírany
 • CHSK/TOC
 • Vodivosť
 • Tvrdosť

Pevné látky: Výkon výroby, prevencia upchatia sita.

Hodnota pH: Životnosť/efektívnosť zariadenia, monitorovanie kvality bielej vody na zlepšenie flokulácie a zníženie výrobných nákladov.

AOX: Súlad s predpismi, monitorovanie koncentrácie organických halogenidov vo vypúšťanej vode.


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Kontrola kvality, na zaistenie optimálnej koncentrácie aditív a náplní, aby spĺňali požiadavky na kvalitu týkajúce sa napr. pevnosti, belosti, nepriehľadnosti, odolnosti voči mazivu a zožltnutiu

 • Kyslík
 • Škrob
 • Sírany
 • CHSK/TOC
 • Vodivosť
 • Tvrdosť

Pevné látky: Produkčný výkon, zabránenie upchatia sita.

Hodnota pH: Životnosť/efektívnosť zariadenia, monitorovanie kvality bielej vody na zlepšenie flokulácie a zníženie výrobných nákladov

AOX: Súlad s predpismi, monitorovanie koncentrácie organických halogenidov vo vypúšťanej vode.


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Lesk: Kontrola kvality na zaistenie súladu produktov s technickými údajmi a splneniu požiadaviek na skladovateľnosť


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

 A

Úprava vody

 B

Vytváranie pary / výroba elektrickej energie a chladenie

 C

Biologická úprava odpadovej vody

 1

Nádrž so zmesou

 2

Nádrž stroja

 3

Papierenský stroj

Laboratórne riešenia

Zjednodušená, spoľahlivá a presná laboratórna analytika poskytujúca dôveru v kvalitu rozhodnutí a plnenie noriem.

Procesné riešenia

Online sondy poskytujú spoľahlivé údaje pre uskutočňovanie dôležitých rozhodnutí o prevádzke 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Vyžádejte si informace