Aplikácie

S viac ako 75-ročnou skúsenosťou s analýzou vody v laboratóriu aj online sme dokonalým partnerom a ponúkame kompletné kvalitné riešenia pre každú z týchto možností.


Odpadová voda

Povrchová voda

Abwasser Oberflächenwasser

Spoľahlivé pravidelné merania, či už laboratórne, alebo procesné, zabezpečujú nielen dodržiavanie limitných hodnôt, ale taktiež prispievajú aj k úspore energie, napríklad kontrolovaním kyslíka alebo z

Produkty tejto aplikácie

Meracie stanice umožňujú komplexné monitorovanie povrchovej vody. Najmodernejšie systémy dátového prenosu sú zárukou toho, že informácie o stave zariadenia sú k dispozícii vždy a všade.

Produkty tejto aplikácie

Kontrola a monitorovanie prístrojov

Voda pre kotle a chladiace systémy

Produktkontrolle und -überwachung Kühl- und Kesselwasser

Systematické procesné merania sú základnou súčasťou monitorovania výroby a výrobného závodu. Je to z toho dôvodu, že identifikácia a odstránenie čo najväčšieho počtu slabých miest šetrí zdroje a znižu

Produkty tejto aplikácie

Vhodné spôsoby merania zabezpečujú zachovanie kvality pri aplikáciách, kde sa voda používa ako chladiace alebo výhrevné médium. Pri správnom použití tiež pomáhajú minimalizovať náklady.

Produkty tejto aplikácie

Kal

Surová voda

Schlamm Rohwasser

Vhodná analýza môže výrazným spôsobom zlepšiť kalové hospodárstvo. Stanovenie optimálnych koncentrácií znižuje náklady na energiu, dopravu a likvidáciu odpadu.

Produkty tejto aplikácie

V každom odvetví je dôležité určiť látky, ktoré obsahuje používaná surová voda. Ak rovnováha látok nie je správna, môže dôjsť k poškodeniu súčastí zariadenia.

Produkty tejto aplikácie

Vysoko čistá a ultračistá voda

Reinst-und Ultrareinstwasser

Podmienky extrémne čistého prostredia si vyžadujú extrémnu analýzu. Spoľahlivá detekcia a odstránenie aj tých najjemnejších koncentrácií solí alebo najmenších častíc predchádza drahým a zbytočným stra.

Produkty tejto aplikácie