Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Riešenia nepretržitého manažmentu procesov vám umožňujú riadiť procesy čistenia a úpravy v reálnom čase, zaistiť súlad s predpismi a zároveň zabezpečiť efektívnu prevádzku závodu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Riadenie vášho procesu nikdy nebolo také jednoduché.

Zobraziť riešenia Claros

Ktoré procesy chcete zlepšiť?Chceli by ste mať lepší prehľad o procesoch v reálnom čase?

Máte obavy týkajúce sa dodržiavania predpisov v súvislosti s odstraňovaním BKS či CHSK?

Máte problémy s usadzovaním kalu, ktoré vedú k obavám o dodržanie limitov?

Chceli by ste znížiť náklady na energiu na aeráciu?

Sústreďujete sa na hodnotu nerozpustených látok v kvapalnej zmesi alebo upravujete dobu zdržania kalu?

Na základe údajov v reálnom čase, ako sú údaje o prietoku, TOC, rozpustenom kyslíku a nerozpustených látkach v kvapalnej zmesi, systémy Claros Process Management kontinuálne monitorujú aktuálnu záťaž na prítoku a stav čistiarne. Na základe týchto vyhodnotení sa vypočítavajú dynamické požadované hodnoty (set pointy) - vrátane tých pre dávkovanie externých zdrojov nutrientov, intenzitu prevzdušňovania a vek kalu - pre dodržiavanie nariadení a zabezpečenie kontinuálnej prevádzky čistiarne.


Relevantné riešenia:

Dávkovanie živín (RTC-C/N/P)

Správna rovnováha C/N/P je dôležitá pre biologické čistenie odpadových vôd. Systém RTC C/N/P spoločnosti Hach optimalizuje dávkovanie živín, ako sú močovina a kyselina fosforečná v čistiarňach priemyselných odpadových vôd, čím sa zaisťuje dodržiavanie predpísaných hodnôt CHSK či BSK, NH4 a PO4. Náklady na vypúšťanie odpadových vôd a chemikálie sa znižujú na absolútne minimum.


Doba zdržania kalu (RTC-SRT)

Správna doba zdržania kalu a koncentrácia nerozpustných látok v kvapalnej zmesi v aeračnej nádrži predstavujú základ dodržiavania predpisov a energeticky účinného čistenia. Systém RTC-SRT od spoločnosti Hach automaticky upravuje odpadový aktivovaný kal na poskytovanie ideálnej koncentrácie kalu a nerozpustených látok v kvapalnej zmesi, čím sa zaisťuje stabilné odstraňovanie BSK a CHSK a bráni nežiadúcej nitrifikácii.


Riadenie MOV rozpustného kyslíka (RTC-MOV)

Energeticky účinné systémy aerácie (dúchadlá a ventily) poskytujú a rozvádzajú procesný vzduch s minimálnym tlakom vzduchu v manifolde a minimálnymi stratami tlaku vo vzduchových ventiloch. Systém RTC-MOV od spoločnosti Hach riadi koncentráciu rozpustného kyslíka až v 16 rôznych zónach. Využíva na to dodané požadované hodnoty so zodpovedajúcim umiestnením vzduchových ventilov a nastavením tlaku manifoldu (alebo prietoku vzduchu). Výsledkom sú znížené náklady a maximálne dostupný vzduch tam, kde je najviac potrebný.


Prispôsobené riešenia

Nenašli ste riešenie, ktoré presne spĺňa vaše požiadavky? Ak chcete prediskutovať možnosti pre vaše špecifické nároky, kontaktujte nás.Chceli by ste mať lepší prehľad o procesoch v reálnom čase? Poznáte maximálnu kapacitu nitrifikácie a aktuálnu požadovanú rýchlosť?

Máte obavy o dodržiavanie limitov pre amónne ióny alebo celkový dusík?

Používate statické koncentrácie rozpustného kyslíka alebo ich upravujete na základe záťaže?

Používate pevné časy alebo objemy aerovanej a anoxickej zóny alebo ich upravujete na základe aktuálnych požiadaviek na čistenie?

Využívate hodnotu nerozpustných látok v kvapalnej zmesi alebo upravujete dobu zdržania kalu?

Na základe údajov v reálnom čase, ako sú údaje o prietoku, NH 4-N, NH 3-N, rozpustenom kyslíku a nerozpustených látkach v kvapalnej zmesi, systémy manažmentu procesov Claros priebežne monitorujú aktuálnu záťaž na prítoku a podmienky čistiarne. Na základe týchto vyhodnotení sa vypočítavajú dynamické požadované hodnoty - vrátane tých pre rozpustený kyslík, intenzitu aerácie, internú recirkuláciu alebo dobu zdržania kalu, s cieľom zaistiť dodržiavanie predpisov a zabezpečiť efektívnu prevádzku čistiarne 24 hodín denne, 7 dní v týždni.


Relevantné riešenia:

Nitrifikácia a denitrifikácia zapínaním a vypínaním (RTC-N/DN)

Splnenie limitov pre celkový dusík na odtoku z čistiarní s prerušovanou nitrifikáciou môže byť veľmi náročné. Premenlivé podmienky prítoku nie je možné riadiť pomocou pevne stanovených časov nitrifikácie a denitrifikácie. Systém RTC-N/DN určuje optimálne časy nitrifikácie a denitrifikácie na základe kontinuálneho merania hodnôt NH4-N a NO3-N. Tým sa maximalizuje odstraňovanie dusíka a zároveň sa minimalizujú náklady na aeráciu.


Sekvenčný vsádkový reaktor (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Splnenie limitov pre celkový dusík na odtoku z čistiarní s prerušovanou nitrifikáciou môže byť veľmi náročné. Premenlivé podmienky prítoku nie je možné riadiť pomocou pevne stanovených časov nitrifikácie a denitrifikácie. Systém RTC-N/DNSBR, navrhnutý na prerušovanú prevádzku sekvenčných vsádkových reaktorov, určuje optimálne časy nitrifikácie a denitrifikácie na základe kontinuálneho merania hodnôt NH4-N a NO3-N. Tým sa maximalizuje odstraňovanie dusíka a zároveň sa minimalizujú náklady na aeráciu.


Súbežná nitrifikácia/denitrifikácia (RTC-SND)

Splnenie limitov pre celkový dusík na odtoku z čistiarní využívajúcich súbežnú nitrifikáciu môže byť veľmi náročné. Premenlivé podmienky prítoku nie je možné riadiť pomocou pevne stanovených objemov nitrifikácie a denitrifikácie. Systém RTC-SND určuje optimálne aeróbne a anaeróbne objemy na základe kontinuálneho merania hodnôt NH4-N a NO3-N. Tým sa maximalizuje odstraňovanie dusíka a zároveň sa minimalizujú náklady na aeráciu.


Nitrifikácia (RTC-N)

Splnenie limitov pre celkový dusík na odtoku z čistiarní využívajúcich nitrifikáciu s reaktormi s konštantnou reguláciou prietoku môže byť veľmi náročné. Premenlivé podmienky prítoku nie je možné riadiť pomocou pevne stanovených koncentrácií rozpustného kyslíka v aeračnej nádrži. Na základe meraného zaťaženia NH4-N na prítoku a koncentrácie NH4-N na odtoku vypočíta systém N-RTC požadované hodnoty rozpustného kyslíka a zaistí tak okamžitú reakciu na zmeny zaťaženia na prítoku a presné riadenie koncentrácie NH4-N na odtoku na požadovanú hodnotu. Zabezpečí sa tak dodržanie limitu pre NH 4-N a zároveň sa minimalizujú náklady na aeráciu.


Riadenie MOV rozpustného kyslíka (RTC-MOV)

Energeticky účinné systémy aerácie (dúchadlá a ventily) poskytujú a rozvádzajú procesný vzduch s minimálnym tlakom vzduchu v manifolde a minimálnymi stratami tlaku vo vzduchových ventiloch. Systém RTC-MOV od spoločnosti Hach riadi koncentráciu rozpustného kyslíka až v 16 rôznych zónach. Využíva na to dodané požadované hodnoty so zodpovedajúcim umiestnením vzduchových ventilov a nastavením tlaku manifoldu (alebo prietoku vzduchu). Výsledkom sú znížené náklady a maximálne dostupný vzduch tam, kde je najviac potrebný.


Denitrifikácia (RTC-DN)

Splnenie limitov pre celkový dusík na odtoku z čistiarní vyžaduje maximálne využitie dostupnej denitrifikačnej kapacity. Pre čistiarne s internou recirkuláciou to znamená, že z nitrifikačnej do denitrifikačnej zóny sa musí preniesť iba minimálne množstvo rozpustného kyslíka. Dosiahnuť to pomocou pevnej rýchlosti prietoku alebo proporčnou úpravou internej recirkulácie podľa prítoku je takmer nemožné. Systém RTC-DN je určený pre čistiarne s internou recirkuláciou. Zabezpečuje využitie dostupnej denitrifikačnej kapacity riadením denitrifikácie koncentrácie NH3-N na odtoku alebo aeráciu na odtoku na zvolenú požadovanú hodnotu. V prípade potreby je možné ovládať tiež dávkovanie externých zdrojov uhlíka na podporu denitrifikácie. Tým sa zvyšuje splnenie limitov pre celkový dusík a minimalizujú sa potenciálne náklady na externý uhlík.


Denitrifikácia – premenlivá zóna (RTC-SZ)

Kontrolér premenlivej zóny pracuje v spojení s RTC-N na zabezpečenie maximálneho dostupného objemu DN. Zaťaženie čistiarne následne umožní bezpečne znížiť objem nitrifikácie. Zónu 1 aerovanej linky je možné spoľahlivo prepnúť na anoxické prostredie, čo značne zvýši denitrifikačný potenciál čistiarne. Prípadne sa tento postup môže použiť na zavedenie či rozšírenie prepínacej zóny do čistiarní s cieľom zlepšiť usadzovanie kalu.


Doba zdržania kalu (RTC-SRT)

Správna doba zdržania kalu a koncentrácia nerozpustených látok v kvapalnej zmesi v aeračnej nádrži predstavujú základ pre dodržanie predpisov a energetickej účinnosti čistenia. Systém RTC-SRT od spoločnosti Hach automaticky upravuje odpadový aktivovaný kal, aby sa zabezpečila ideálna koncentrácia kalu a nerozpustených látok v kvapalnej zmesi, čím sa zaisťuje stabilná nitrifikácia po celý rok.


Prispôsobené riešenia

Nenašli ste riešenie, ktoré presne spĺňa vaše požiadavky? Ak chcete prediskutovať možnosti pre vaše špecifické nároky, kontaktujte nás.Chceli by ste mať lepší prehľad o procesoch v reálnom čase?

Dávkujete chemikálie nemennou rýchlosťou alebo ju upravujete podľa zaťaženia?

Máte obavy týkajúce sa dodržiavania predpisov počas období maximálneho zaťaženia?

Predpokladáte zníženie predpísaných limitov v budúcnosti?

Máte niekedy problémy s biologickým odstraňovaním fosforu (Bio-P)?

Na základe údajov v reálnom čase, ako sú údaje o prietoku, ortofosforečnanoch alebo celkovom fosfore, systémy Claros Process Management kontinuálne monitorujú aktuálne zaťaženie na prítoku a výkon čistiarne. Na základe týchto vyhodnotení sa vypočítavajú dynamické požadované hodnoty (set pointy) - vrátane tých pre dávkovanie zrážadla v akomkoľvek mieste čistiarne - kvôli dodržiavaniu nariadení a zabezpečeniu kontinuálnej prevádzky čistiarne.


Relevantné riešenia:

Zrážanie PO4-P (RTC-P)

Splnenie limitu pre celkový fosfor na odtoku z čistiarne s chemickým odstraňovaním PO4-P môže byť veľmi náročné. Premenlivú záťaž prítoku nie je možné správne riadiť pomocou pevne stanovenej rýchlosti dávkovania zrážadla. Na základe nameranej hodnoty PO4-P systém RTC-P vypočíta požadovanú hodnotu rýchlosti dávkovania zrážadla, čím zaistí rýchlu reakciu na zmeny prítoku a presné riadenie koncentrácie PO4-P na požadovanú hodnotu. Tým sa zvyšuje splnenie limitov pre celkový fosfor, minimalizujú sa náklady na zrážadlo a zmenšuje sa množstvo kalu zo zrážania.Chceli by ste mať lepší prehľad o procesoch v reálnom čase?

Je váš proces zahusťovania alebo odvodňovania kalu konzistentný?

Postačuje vám aktuálna rýchlosť zachytávania procesu zahusťovania alebo odvodňovania kalu?

Mávate problémy s vedľajšími prúdmi?

Pridávate polymér na základe nemennej rýchlosti dávkovania alebo ju upravujete v reálnom čase podľa záťaže?

Náklady na spracovanie kalu v odpadových vodách sú ovplyvnené koncentráciou zahusteného, plávajúceho alebo odvodneného kalu, ako aj použitím polyméru a koagulantu. Systémy Claros Process Management nepretržite monitorujú skutočné zaťaženie na prítoku a výkonnosť procesu na základe údajov o TSS a na prítoku v reálnom čase. Na základe týchto vyhodnotení sa vypočítavajú dynamické požadované hodnoty (set pointy) - vrátane tých pre dávkovacie pomery chemikálií - pre dodržiavanie nariadení a zabezpečenie kontinuálnej prevádzky čistiarne.


Relevantné riešenia:

Zahusťovanie kalu (RTC-ST)

Hlavnými cieľmi zahusťovania kalu sú vysoká výťažnosť plynov pri rozklade anaeróbneho kalu, konzistentný zahustený alebo odvodnený kal a nízke prevádzkové náklady. To je možné dosiahnuť pomocou systému RTC-ST, ktorý riadi celkové nerozpustené látky v zahustenom kale a filtráte úpravou dávkovania polyméru.


Odvodňovanie kalu (RTC-SD)

Hlavnými cieľmi odvodňovania kalu sú nízke náklady na likvidáciu kalu, minimálny negatívny vplyv na vratný tok a nízka spotreba polyméru. To je možné dosiahnuť pomocou systému RTC-SD, ktorý riadi celkové nerozpustné látky v zahustenom kale a odstredenej kvapaline úpravou dávkovania polyméru.


Flotácia rozpusteného vzduchu (RTC-DAF)

Hlavnými cieľmi flotácie rozpusteného vzduchu (DAF) sú vysoká koncentrácia celkových nerozpustných látok v kale a nízka koncentrácia TOC či celkových nerozpustených látok vo vyčistenom odtoku. To je možné dosiahnuť pomocou systému RTC-DAF, ktorý riadi koncentráciu celkových nerozpustných látok v zahustenom kale a vypúšťanom odtoku pomocou správneho nastavenia pH, koagulantu a dávkovania polyméru.


Prispôsobené riešenia

Nenašli ste riešenie, ktoré presne spĺňa vaše požiadavky? Ak chcete prediskutovať možnosti pre vaše špecifické nároky, kontaktujte nás.


“Pred inštaláciou Claros Process Management sme hľadali, ako pokračovať v aktuálnom stave prevádzkovania manuálne riadeného systému. Hovorili sme o najatí ďalšieho pracovníka obsluhy DAF. Riešenie Claros Process Management nám pomohlo dodržať nariadenia a nemali sme žiadne problémy, pretože systém bežal konzistentne.”

– Manažér údržby prevádzky

“Zverili sme kontrolu spoločnosti Hach takmer okamžite. Keď došlo k zlyhaniu komponentu, operátori vedeli, že RTC-N prejde na prednastavenú hodnotu rozpustného kyslíka, prípadne mohli prejsť späť na manuálne ovládanie. Operátori s nasadením systému do prevádzky neváhali ani minútu.”

– zamestnanec agentúry, Kalifornia (USA)

Zaujíma vás to? Zistite, čo vám môže poskytnúť riešenie Claros.

AKO VÁM
MÔŽEME POMÔCŤ?