Zber použitých kyvetových testov

Zber použitých kyvetových testov (ďalej len KT) je služba pre našich zákazníkov. Je plne hradená spoločnosťou Hach. Požiadavku na zber použitých KT môže uplatniť každý zákazník, ktorý nakupuje KT u spoločnosti Hach alebo prostredníctvom autorizovaného dealera (Ecotest).
Zber použitých KT zaisťuje pre Hach zmluvne spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o, ktorá je zodpovedná za dopravu, ekologickú likvidáciu odpadu a vystavenie potvrdenia o prevzatí odpadu.

Waste

Zber použitých KT bude organizovaný minimálne 1 krát ročne. Termín bude oznámený registrovaným zákazníkom vopred po koordinácii zvozu v rámci regiónu. Uzávierka pre registráciu je vždy 14 dní pred termínom zberu – informácie nájdete na www.sk.hach.com .
Pri úmyselnom porušení pravidiel pre Zber KT zo strany zákazníka bude takýto zákazník z tejto služby vylúčený a bude proti nemu uplatnená náhrada prípadnej škody.

Upozornenie:

Podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v platnom znení je pôvodcom odpadu každý, koho činnosťou odpad vzniká (čiže nie dodávateľ kyvetových testov Hach).
Pokiaľ bude množstvo Vami odovzdaných nebezpečných odpadov presahovať 50 kg za rok, musí mať Vaša spoločnosť vypracovaný vlastný program na nakladanie s odpadmi v rámci SR.

Termín pre zber kyvetových testov Hach

Registrácia zákazníkov je možná priebežne. Zber spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o je realizovaný po dosiahnutí ekonomicky prijateľného počtu registrovaných účastníkov. Termín najbližšieho zberu použitých kyvetových testov je stanovený na november/december 2019.

Registrácia a postup pri organizovaní zberu KT

 • Vyplňte on-line registračnú kartu na týchto stránkach (viď. nižšie). Vo formulári uveďte kontaktné údaje, presnú adresu, pracovnú dobu, katalógové číslo, množstvo a hmotnosť KT určených na zber a požadovaný termín zberu.

 • Hach so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o budú koordinovať požiadavky zákazníkov na zber KT  v danom regióne. Presný dátum vyzdvihnutia použitých KT oznámi dopravca AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

 • Na základe vyplneného registračného formulára na  www.sk.hach.com pripraví pracovník AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o „Sprievodný list nebezpečných odpadov„ (SLNO), ktorý bude obsahovať predvyplnené množstvo KT a ich druh na základe Vašich informácii z registračného formulára. Iný druh alebo množstvo odpadu nie je možné dopravcovi AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o odovzdať.

 • V deň príjazdu dopravcu AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o odovzdáte použité KT Hach dopravcovi AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Kyvetové testy musia byť riadne uzavrené v pôvodných baleniach a uložené v spoločnom prepravnom kartóne.

 • Pracovník AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o potvrdí prevzatie použitých KT v SLNO. Zákazník potvrdí svojim podpisom a razítkom ich odovzdanie. Vyplnený a potvrdený SLNO slúži zákazníkovi ako doklad o odovzdaní nebezpečných odpadov.

Zaregistrujte sa tu:

Pre vyplnenie formulára budete potrebovať Adobe Acrobat Reader! Ten môžete stiahnuť  tu.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás prosím kontaktujte  tu.

Vyplnený registračný formulár si najprv uložte na Vašom PC ako bežný pdf súbor a následne odošlite kliknutím na tlačítko "Poslať e-mailom" priamo vo formulári.
V prípade, že neobdržíte potvrdenie Vašej registrácie do dvoch dní, pošlite prosím vyplnený formulár (alo prílohu e-mailu) na adresu: info-sk@hach.com

Kyvetové testy, ktoré sú zaradené do zberu

 • Všetky  kyvetové testy Lange označené LCK, okrem vylúčených testov (viď kapitola nižšie)
 • Všetky  štandardy ADDISTA označené LCA alebo LCW, okrem vylúčených štandardov  (viď kapitola nižšie) 
 • Nasledujúce  kyvetové testy HACH:

CHSK: 2125851, 2125951, 2415851, 2415951,2345852, 2345952, 2623451

Dusík: 2604545, 2604945, 2605345, 2606945, 2608345, 2672245, 2714100

Fosfor: 2742545, 2742645, 2742745,2767245, 2767345

TOC: 2760345, 2760445, 2815945

Chlór: 2105645, 2105545

Kyvetové testy, ktoré sú vylúčené zo zberu

 • Zo zberu sú vylúčené všetky  kyvetové testy obsahujúce kyanidy
 • Lange kyvetové testy:  LCK306, LCK308, LCK360
 • Štandard Addista:  LCW532

Pokyny pre balenie a transport KT

 • Do zberu použitých KT môžu byť odovzdané jedine kyvetové testy z produkcie Hach!

 • Podmienkou zberu je odovzdanie KT v pôvodných baleniach Hach (polysterenové boxy alebo papierové krabice s plastovými blistrami – neprelepovať!). Kyvety musia byť riadne uzavrené.

 • Kyvetové testy pre rôzne parametre musia byť uložené do prepravného kartóna spoločne v počte min. 20 balení, max. 40 balení. Tento spôsob balenia umožňuje prepravovať KT v režime LQ (limited quantities – podlimitné množstvo).

 • Nie je dovolené prepravovať samostatne v prepravnom kartóne len kyvetové testy pro stanovenie CHSK ( LCK 014, LCK114, LCK 314, LCK 414, LCK 514, LCK 914, 2125851, 2125951, 2415851, 2415951, 2623451). Tzn. tieto KT musia byť uložené do prepravného kartóna s ostatnými parametrami (s KT pre analýzu iných parametrov než CHSK)!

 • Prepravný kartón musí byť nepoškodený, pevný, uzavrený, prelepený pevnou páskou. Prípadné voľné miesto v kartóne bude vyplnené plniacou hmotou alebo papierom.  

ZBEROM POUŽITÝCH KYVETOVÝCH TESTOV CHRÁNIME SPOLOČNE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!