Pravidlá ochrany osobných údajov

AKTUALIZOVALI SME VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV S ÚČINNOSŤOU OD 1. mája 2018.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov online („pravidlá ochrany osobných údajov“) vysvetľujú, ako spoločnosť HACH LANGE s.r.o. („spoločnosť HACH LANGE s.r.o.“) zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré jej poskytujete na webových stránkach, mobilných webových stránkach, v mobilných aplikáciách a v ďalších digitálnych službách a produktoch, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a ktoré sú prepojené s týmito pravidlami ochrany osobných údajov (spoločne označované ako „stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o.“). Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. je správcom osobných údajov na účel spracovania osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktoré neodkazujú na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ani na webové stránky tretích strán, na ktoré odkazujú stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o..

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. zhromažďuje prostredníctvom stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. nasledujúce typy informácií:

  • Informácie, ktoré poskytnete. Osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na získanie produktov a služieb, v odpovediach zadaných do dotazníkov a prieskumov alebo pri kontaktovaní zákazníckych služieb spoločnosti HACH LANGE s.r.o..
  • Automaticky zhromažďované informácie. Vaša IP adresa a informácie o používaní stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o., na základe ktorých vás však nie je možné identifikovať, sa môžu zhromažďovať automaticky pomocou technológií sledovania, ako sú napríklad súbory cookie. Softvér vášho webového prehliadača môže byť nastavený na odmietanie všetkých súborov cookie, tieto súbory vám však umožňujú využívať výhody niektorých základných funkcií stránok, ktoré v prípade odmietnutia súborov cookie nemusia fungovať.
  • Informácie zhromaždené z iných zdrojov.span> Informácie o vás môžeme skombinovať zo stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o., informácií zhromaždených offline alebo z externých zdrojov.

Ako používame vaše informácie

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. využíva informácie, ktoré zhromažďujeme, na nasledovné účely:

  • Poskytovanie produktov a služieb spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktoré požadujete.
  • Ponúkanie a poskytovanie informácií o podobných alebo súvisiacich produktoch a službách.
  • Prispôsobenie a zlepšenie obsahu, ktorý sa vám zobrazuje na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o..
  • Všeobecné zlepšovanie našich produktov, stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a na iné interné obchodné účely.
  • Zákonné povinnosti oznamovania a informovania úradov.

Na základe európskych zákonov o ochrane osobných údajov musí mať spoločnosť HACH LANGE s.r.o. právny základ na spracovanie vašich osobných údajov. Právny základ, ktorý sa uplatňuje v konkrétnom prípade, bude závisieť od toho, na ktorý z konkrétnych účelov popísaných vyššie spoločnosť HACH LANGE s.r.o. vaše údaje spracováva:

  • V určitých prípadoch vás spoločnosť HACH LANGE s.r.o. môže požiadať o súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním vašich osobných údajov. Ak sa rozhodnete súhlas udeliť, môžete svoj súhlas neskôr odvolať tak, že nás budete kontaktovať podľa popisu v časti „Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov“. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie, ktoré sa už vykonalo.
  • V iných prípadoch môže byť spracovanie vašich osobných údajov potrebné z dôvodu dodržania platného zákona alebo nariadenia alebo na účel plnenia zmluvy, ktorá sa na vás vzťahuje. Je možné, že od tohto spracovania nebudete môcť odstúpiť, prípadne vaše rozhodnutie odstúpiť môže mať vplyv na našu schopnosť plniť zmluvný záväzok, ktorý voči vám máme.
  • V ďalších prípadoch môže spoločnosť HACH LANGE s.r.o. spracovávať vaše osobné údaje na základe legitímnych záujmov spoločnosti HACH LANGE s.r.o. komunikovať s vami o produktoch a službách a o vedeckom výskume a príležitostiach vzdelávania. Máte právo odstúpiť od takéhoto spracovania vašich osobných údajov. Odstúpiť môžete tak, že nás budete kontaktovať podľa popisu v časti „Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov“.

Medzi operácie spracovania môže patriť zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo úprava, vyhľadávanie, prezeranie, používanie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo iné sprístupnenie, priraďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie alebo mazanie osobných údajov. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, sa môžu ukladať na päť rokov od poslednej interakcie, ktorú sme s vami mali, a po tomto bode sa budú archivovať iba tak dlho, ako to bude odôvodnene potrebné na účely uvedené vyššie, v súlade s platnými zákonmi.

Informácie, ktoré zdieľame

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. bez vášho súhlasu nepredáva ani nesprístupňuje vaše osobné údaje tretím stranám, s výnimkou nasledujúcich subjektov:

  • Pridružené spoločnosti a externí poskytovatelia služieb, ktorí zabezpečujú služby a informácie na našich stránkach vrátane online marketingu a inzercie a ktorí podporujú naše prevádzkové operácie. Od týchto strán vyžadujeme, aby s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
  • Pridružené spoločnosti, ktoré ponúkajú a poskytujú informácie o súvisiacich produktoch a službách. Nezdieľame osobné údaje z krajín, ktoré vyžadujú súhlas, ak nebol vopred získaný súhlas so zdieľaním s pridruženými spoločnosťami. Od týchto strán vyžadujeme, aby s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
  • Iná spoločnosť, ktorej predáme alebo na ňu prevedieme niektoré z našich skupín produktov alebo divízií. Sem patria aj služby poskytované prostredníctvom pridružených spoločností spoločnosti HACH LANGE s.r.o..
  • Štátne kontrolné úrady vrátane Federálneho úradu USA pre potraviny a lieky (US Food and Drug Administration) alebo podľa toho, ako to od spoločnosti HACH LANGE s.r.o. vyžadujú povinnosti alebo požiadavky vyplývajúce zo zákona.

V prípade, že spoločnosť HACH LANGE s.r.o. sa rozhodne reorganizovať svoje podnikanie alebo zbaviť sa ho prostredníctvom predaja, fúzie alebo akvizície, spoločnosť HACH LANGE s.r.o. môže zdieľať osobné údaje o vás s reálnymi alebo potenciálnymi nadobúdateľmi. Od všetkých reálnych alebo potenciálnych nadobúdateľov budeme požadovať, aby s týmito osobnými údajmi nakladali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením.

Všetky pridružené spoločnosti nájdete tu.

Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov

Máte právo pozrieť si a dostať kópiu osobných údajov o vás, ktoré uchovávame, ako aj požiadať, aby sme opravili nepresné alebo neúplné osobné údaje. Máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte a poslať tieto údaje inému správcovi osobných údajov. Môžete tiež požadovať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, prípadne namietať voči spracovaniu osobných údajov. Ak sa chcete dostať k osobným údajom, upozorniť na problém, podať sťažnosť alebo požadovať opravu, prípadne odstúpiť od konkrétnych programov, obráťte sa na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránke spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktorú používate, pomocou kontaktných údajov spoločnosti HACH LANGE s.r.o. v mobilnej aplikácii spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktorú používate, prípadne prostredníctvom e-mailu na adresu privacy@hach.com. Môžete nám tiež poslať list na nasledujúcu adresu:

HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21
SK-831 07 Bratislava – Vajnory

Na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov v Slovensko dohliada Úrad na ochranu osobných údajov Slovensko. Ak potrebujete ďalšie informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov alebo ak neviete vyriešiť niektorý problém priamo s nami a chcete podať sťažnosť, kontaktujte: Local Data Privacy Authority.

Zabezpečenie

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. využíva na ochranu a zabezpečenie osobných údajov kontrolné mechanizmy. Ak však zdieľate osobné údaje online, vždy tu existuje určité riziko, že prístup k týmto informáciám môže získať neoprávnená tretia strana.

Globálny prístup k našim stránkam

Používaním tejto stránky beriete na vedomie, že vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať, uchovávať a spracovávať v USA a v ľubovoľnej krajine, do ktorej môžeme preniesť vaše údaje v rámci našich prevádzkových operácií. Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. môže prenášať osobné údaje o vás do pridružených spoločností na celom svete. Tieto pridružené spoločnosti zase môžu prenášať osobné údaje o vás do iných pridružených spoločností. Niektoré pridružené spoločnosti môžu byť v krajinách, ktoré nezabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov. Napriek tomu sa od všetkých pridružených spoločností vyžaduje, aby s osobnými údajmi nakladali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením. Ak chcete získať ďalšie informácie o bezpečnostných mechanizmoch, ktoré využívame pri cezhraničných prenosoch osobných údajov, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených v časti „Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov“.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolujte, pretože niektoré časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžeme občas zmeniť alebo aktualizovať a tieto zmeny a aktualizácie si môžu vyžadovať váš súhlas. Všetky zmeny sa okamžite zverejnia na tejto stránke a zmení sa aj dátum nadobudnutia účinnosti v hornej časti tejto stránky.

Pravidlá ochrany osobných údajov online spoločnosti HACH LANGE s.r.o.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. mája 2018

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov online („pravidlá ochrany osobných údajov“) vysvetľuje, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete na webových stránkach, mobilných webových stránkach, v mobilných aplikáciách a v ďalších digitálnych službách a produktoch, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, SK-831 07 Bratislava – Vajnory, a ktoré odkazujú na tieto pravidlá ochrany osobných údajov (spoločne označované ako „stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o.“). Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. je správcom osobných údajov na účel spracovania osobných údajov podľa platných právnych predpisov.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktoré neodkazujú na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ani na webové stránky tretích strán, na ktoré môžu stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. odkazovať.

Typy informácií, ktoré zhromažďujeme online

Typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať počas vášho používania stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o., sú opísané v tejto časti a zahŕňajú informácie, ktoré nám poskytnete, a informácie, ktoré počas vášho používania stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. zhromažďujeme automaticky.

Pojem „osobné údaje“ na účely tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov označuje informácie umožňujúce vašu identifikáciu alebo informácie, ktoré sa odôvodnene môžu použiť na vašu identifikáciu. Príklady osobných údajov zahŕňajú meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Informácie, ktoré poskytnete

Na získanie veľkej časti informácií dostupných prostredníctvom stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. sa nemusíte zaregistrovať v žiadnej službe alebo programe. Časť nášho obsahu je však dostupná len pre registrovaných alebo identifikovaných používateľov a ak chcete získať príslušnú službu, vyžaduje sa, aby ste si vytvorili profil alebo poskytli o sebe konkrétne informácie.

Osobné údaje, ktoré poskytujete, keď navštevujete stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o.

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. zhromažďuje osobné údaje, ktoré poskytnete na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o., napríklad pri nákupe produktu, vyjadrení súhlasu s posielaním marketingových produktov a informácií, kontaktovaní zákazníckych služieb spoločnosti HACH LANGE s.r.o. alebo v odpovediach v dotazníkoch alebo prieskumoch spoločnosti HACH LANGE s.r.o.. Tieto údaje môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

  • kontaktné informácie, napríklad meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa,
  • registračné informácie, napríklad meno používateľa a heslo,
  • informácie o odmeňovaní, keď spoločnosti HACH LANGE s.r.o. poskytujete službu ako profesionálny poskytovateľ zdravotných služieb,
  • informácie o zamestnaní, vzdelaní a ďalšie informácie o vás, keď sa zaujímate o zamestnanie v spoločnosti HACH LANGE s.r.o.,
  • platobné údaje (napríklad informácie o banke, číslo a dátum uplynutia platnosti platobnej karty, doručovacia adresa a fakturačná adresa),
  • obsah, ktorý môžete poskytnúť (napríklad pri vyplnení nášho online kontaktného formulára alebo pri odosielaní iných informácií).

Osobné údaje, ktoré zdieľate počas iných interakcií so spoločnosťou HACH LANGE s.r.o.

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. môžete kontaktovať, ak máte otázky, prajete si prediskutovať iné záležitosti alebo nahlásiť problém s produktom. Ak komunikujete so spoločnosťou HACH LANGE s.r.o. alebo ju žiadate o poskytnutie informácií, môžeme vás vyzvať, aby ste nám poskytli kontaktné údaje alebo iné osobné údaje, ktoré sú relevantné pre vašu požiadavku.

Informácie, ktoré sa môžu zhromažďovať automaticky

Pri používaní stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. tiež môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie o používaní a zariadeniach tak, ako je to opísané nižšie.

IP adresa

Pri návšteve stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. môžeme zaznamenať IP (Internet Protocol) adresu vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia. IP adresa identifikuje elektronické zariadenie, ktoré používate na prístup k stránkam, čo nám umožňuje udržiavať komunikáciu s vaším počítačom pri prechode stránkami HACH LANGE s.r.o. a prispôsobovať ich obsah.

Súbory cookie a iné technológie sledovania

Informácie o tom, ako používate stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o., zhromažďujeme aj pomocou technológií sledovania, ako sú súbory cookie a prvky web beacon. Súbor cookie je jedinečný číselný kód, ktorý sa prenesie do vášho počítača na sledovanie vašich záujmov a preferencií a na rozpoznanie vašej osoby ako vracajúceho sa zákazníka. Prvok web beacon je priehľadný grafický obrázok, ktorý je umiestnený na webovej stránke, v e-maile alebo v reklame a ktorý umožňuje monitorovanie udalostí, ako sú aktivita používateľa a návštevnosť stránky. Tieto technológie nám pomáhajú zapamätať si vaše preferencie a prinášať vám obsah a funkcie, ktoré vás na základe údajov o postupnostiach kliknutí z vašich predchádzajúcich aktivít na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o. pravdepodobne budú najviac zaujímať.

Naša spoločnosť využíva obsahové reklamy Google Display Advertising (napríklad retargeting so službou Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integráciu služby DoubleClick Campaign Manager a Google Analytics Demographics a Interest Reporting) na (1) zobrazovanie našich reklám na iných webových stránkach na základe vašich predchádzajúcich návštev stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a na (2) lepšie pochopenie zobrazení našej reklamy a využitia reklamných služieb. V súvislosti so službou Google Analytics Demographics a Interest Reporting môžeme so službou Google Analytics využívať údaje o publiku z inzercie spoločnosti Google na základe záujmov alebo údaje tretích strán (ako napríklad vek, pohlavie a záujmy) na pochopenie a zlepšenie našich marketingových kampaní a obsahu lokalít.

Časť našej online inzercie sa uskutočňuje prostredníctvom obsahovej inzercie Google Display Advertising. V rámci tohto programu používame funkcie služby Google Analytics, napríklad retargeting. V súvislosti s touto funkciou a ostatnými funkciami, ktoré ponúkajú reklamné siete, môže naša spoločnosť alebo operátori reklamných sietí vrátane spoločnosti Google používať súbory cookie tretích strán (napríklad súbor cookie služby DoubleClick) – a v niektorých prípadoch súbory cookie prvej strany (napríklad súbor cookie služby Google Analytics) – na získanie informácií, optimalizovanie a zobrazovanie reklám na internete na základe minulých návštev používateľa na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o.. Pri vašej návšteve stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. vám môžeme zobrazovať aj reklamy niektorých našich pridružených spoločností.

Ak chcete zrušiť svoju účasť na programe Reklamy Google, navštívte stránku http://www.google.com/ads/preferences. Ak nechcete, aby služba Google Analytics využívala vaše údaje, môžete nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie účasti v službe Google Analytics zo stránky na zrušenie účasti v službe Google Analytics.

Táto stránka spoločnosti HACH LANGE s.r.o. nie je navrhnutá tak, aby umožňovala odpovedanie na signály „nesledovať“ prijaté z prehliadačov.

Ak chcete získať ďalšie informácie o súboroch cookie a ďalších technológiách sledovania, navštívte stránku http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujeme, že niektoré súbory cookie sú dôležité pre fungovanie našich stránok a ich odstránenie alebo deaktivovanie obmedzí funkcie danej stránky.

Sledovanie mobilných stránok

Niektoré stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. sú k dispozícii aj ako mobilné aplikácie alebo mobilné stránky, ktoré môžete používať v mobilnom zariadení. Ak na prístup k stránkam spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a na ich používanie používate mobilné zariadenie, môžeme okrem ostatných informácií uvedených vyššie zhromažďovať nasledujúce informácie špecifické pre mobilné zariadenia: ID zariadenia alebo inzercie, typ zariadenia, typ hardvéru, adresu MAC (media access control), identitu IMEI (international mobile equipment identity), verziu mobilného operačného systému, platformu použitú na prístup k stránke spoločnosti HACH LANGE s.r.o. alebo na sťahovanie z tejto stránky (napr. Apple, Google, Amazon, Windows), informácie o umiestnení a informácie o tom, ako používate svoje zariadenie a stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o..

Informácie zhromaždené z iných zdrojov

Informácie, ktoré o vás získame, keď navštívite jednu stránku spoločnosti HACH LANGE s.r.o., môžeme spojiť s informáciami, ktoré o vás získame z návštev iných stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o.. Informácie, ktoré o vás zhromaždíme prostredníctvom stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o., môžeme tiež spájať s informáciami, ktoré zhromaždíme offline, ako aj s informáciami, ktoré nám poskytli tretie strany.

 

Ako používame vaše informácie

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie požadovaných produktov a služieb, komunikáciu s vami, zlepšenie vašej skúsenosti so stránkami spoločnosti HACH LANGE s.r.o., všeobecné zlepšovanie našich produktov a služieb a iné interné obchodné účely. Medzi tieto použitia môže patriť aj zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo úprava, vyhľadávanie, prezeranie, používanie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, priraďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, mazanie alebo ničenie osobných údajov. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, sa môžu ukladať na päť rokov od poslednej interakcie, ktorú sme s vami mali, a po tomto bode sa budú archivovať iba tak dlho, ako to bude odôvodnene potrebné na účely uvedené vyššie, v súlade s platnými zákonmi.

Poskytovanie požadovaných produktov a služieb

Ak sa rozhodnete kúpiť si náš produkt alebo používať naše služby, s využitím osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o., spravujeme vaše objednávky a faktúry, spracúvame vaše platby, odpovedáme na vaše otázky, poskytujeme požadované služby a ponúkame optimálnu zákaznícku skúsenosť.

Marketing

Od spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a jej pridružených spoločností môžete dostávať aj marketingové informácie, ako napríklad ponuky týkajúce sa súvisiacich produktov alebo služieb spoločnosti HACH LANGE s.r.o., pozvania na účasť v prieskumoch týkajúcich sa našich produktov alebo upozornenia na špeciálne akcie. V takýchto prípadoch použijeme vaše kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje na zaslanie marketingových informácií.

Prispôsobené používateľské skúsenosti

Poskytované osobné údaje sa môžu používať na vytvorenie prispôsobených ponúk, informácií alebo služieb šitých na mieru vašim záujmom a preferenciám. Vašu IP adresu a údaje, ktoré automaticky získame pomocou súborov cookie alebo podobných technológií sledovania, môžeme tiež využiť na zjednodušenie používania stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a navigácie na nich, ako aj na prispôsobenie obsahu poskytovaného na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o. zobrazovaním informácií a služieb, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať.

Zlepšenie podnikania a produktov

V záujme objavovania nových skutočností, ktoré spoločnosti HACH LANGE s.r.o. môžu pomôcť lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a pomôcť jej pri zlepšovaní, vývoji a zhodnotení produktov, služieb, materiálov a programov. Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. analyzuje informácie, ktoré poskytnete. Na tieto účely spoločnosť HACH LANGE s.r.o. nepoužíva informácie, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať.

Zlepšovanie a analýza stránok

Informácie o vašom používaní stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktoré poskytnete a ktoré automaticky zhromažďujeme, môžeme použiť na monitorovanie vzorov a preferencií návštevnosti na účel zlepšenia, analýzy a optimalizácie stránok.

Právny základ pre spracovávanie

Na základe európskych zákonov o ochrane osobných údajov musí mať spoločnosť HACH LANGE s.r.o. právny základ na spracovanie vašich osobných údajov. Právny základ, ktorý sa uplatňuje v konkrétnom prípade, bude závisieť od toho, na ktorý z konkrétnych účelov popísaných vyššie spoločnosť HACH LANGE s.r.o. vaše údaje spracováva:

  • V určitých prípadoch vás spoločnosť HACH LANGE s.r.o. môže požiadať o súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním vašich osobných údajov. Ak sa rozhodnete súhlas udeliť, môžete svoj súhlas neskôr odvolať tak, že nás budete kontaktovať podľa popisu v časti „Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov“. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie, ktoré sa už vykonalo.
  • V iných prípadoch môže byť spracovanie vašich osobných údajov potrebné z dôvodu dodržania platného zákona alebo nariadenia alebo na účel plnenia zmluvy, ktorá sa na vás vzťahuje. Je možné, že od tohto spracovania nebudete môcť odstúpiť, prípadne vaše rozhodnutie odstúpiť môže mať vplyv na našu schopnosť plniť zmluvný záväzok, ktorý voči vám máme.
  • V ďalších prípadoch môže spoločnosť HACH LANGE s.r.o. spracovávať vaše osobné údaje na základe legitímnych záujmov spoločnosti HACH LANGE s.r.o. komunikovať s vami o produktoch a službách a o vedeckom výskume a príležitostiach vzdelávania. Máte právo odstúpiť od takéhoto spracovania vašich osobných údajov. Odstúpiť môžete tak, že nás budete kontaktovať podľa popisu v časti „Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov“.

 

Informácie, ktoré zdieľame

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami iba tak, ako je to opísané nižšie. Osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám na ich vlastné marketingové účely.

Inzercia tretích strán a inzercia na základe online správania používateľa

Na webových stránkach a v mobilných službách tretích strán vám na základe informácií poskytnutých spoločnosti HACH LANGE s.r.o. alebo na vami navštívených webových stránkach tretích strán, prípadne na základe vašej aktivity pri prehliadaní, nákupov alebo záujmov môžeme poskytovať online inzerciu produktov a služieb spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktorá je šitá na mieru vašim potrebám a záujmom. Tieto typy prispôsobenej online inzercie môžu prechádzať viacerými zdrojmi, napríklad:

  • Informácie neumožňujúce vašu identifikáciu, ktoré sme získali zo súborov cookie a ďalších technológií sledovania na našich stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o., môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi reklamných služieb.
  • Niektoré stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. sú zapojené do inzercie na základe online správania používateľa (čo sa niekedy označuje aj ako inzercia so spätným zacielením alebo inzercia na základe záujmov). Tieto stránky môžete identifikovať podľa odkazu „Advertising Choices“ (Voľby reklamy) v päte strany. Naše partnerské reklamné siete môžu umiestňovať a používať súbory cookie na webových stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a na iných webových stránkach tretích strán na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách, aby vám poskytli online reklamy, ktoré sú založené na vašich záujmoch. Pri zobrazovaní inzercie na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o. na základe online správania používateľa sa vám zobrazí ikona „Ad Choices“ (Voľby reklamy). Kliknutím na ikonu alebo odkaz prejdete na webovú stránku, kde môžete spravovať alebo zrušiť svoju účasť na používaní údajov o vašej histórii prehliadania, ktoré sa používajú na zobrazovanie inzercie na základe online správania používateľa. Ak zrušíte svoju účasť, aj naďalej sa vám môžu zobrazovať online reklamy vrátane reklám od spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktoré sú založené na iných informáciách (napr. na základe obsahu zobrazenej stránky namiesto postupnosti predchádzajúcich kliknutí). Inzerenti tretích strán môžu v niektorých prípadoch aj naďalej zhromažďovať údaje o vašej aktivite prehliadania, ale nebudú používať tieto údaje na zobrazovanie reklám založených na vašom správaní pri online prehliadaní v minulosti.
  • Niektoré webové prehliadače môžu prenášať signály „nesledovať“ na webové stránky, s ktorými prehliadač komunikuje. K dátumu nadobudnutia účinnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov ešte nebol vytvorený žiadny štandard na to, ako na tieto signály reagovať. Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. preto momentálne na tieto signály nereaguje. Ako už bolo uvedené vyššie, svoju účasť na aktivitách inzerentov používajúcich vašu históriu prehliadania na zobrazovanie inzercie na základe online správania používateľa, môžete zrušiť po návšteve stránky voľby reklamy.

Pridružené spoločnosti a dodávatelia

Udržiavame vzťahy s dodávateľmi a pridruženými spoločnosťami, ktorí nám pomáhajú s podnikaním a ktorí počas poskytovania služieb pre spoločnosť HACH LANGE s.r.o. môžu potrebovať prístup k vašim osobným údajom. Tieto strany neoprávňujeme na používanie vašich osobných údajov na žiadne účely, ktoré nesúvisia s aktivitami spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a jej pridružených spoločností, a nezdieľame osobné údaje z krajín, ktoré vyžadujú súhlas, ak nebol vopred získaný súhlas so zdieľaním s pridruženými spoločnosťami. Od týchto strán vyžadujeme, aby s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Stránky propagujúce viaceré značky

Môžeme spájať s inými spoločnosťami, aby sme vám poskytovali obsah alebo služby na báze spoločnej propagácie. Na stránke propagujúcej viaceré značky uvidíte na svojej obrazovke logo spoločnosti HACH LANGE s.r.o. aj logo takéhoto partnera. Mali by ste sa oboznámiť aj s pravidlami ochrany osobných údajov týchto našich partnerov, pretože sa v určitých bodoch môžu odlišovať od tých našich. Prečítanie týchto pravidiel vám pomôže prijať informované rozhodnutie o tom, či poskytnete svoje informácie danej stránke.

Správy o produktoch

Ak sa na spoločnosť HACH LANGE s.r.o. obrátite v súvislosti so svojimi skúsenosťami s používaním niektorého z našich produktov, poskytnuté informácie môžeme použiť pri odosielaní správ príslušným štátnym kontrolným orgánom, ako to od nás vyžaduje zákon.

Zákonné práva a povinnosti

Za určitých obmedzených podmienok môže spoločnosť HACH LANGE s.r.o. zverejniť vaše osobné údaje, aby splnila zákonné povinnosti alebo požiadavky, napríklad pri plnení oznamovacej povinnosti štátnym kontrolným orgánom v súvislosti s bezpečnosťou produktov, prípadne pri predaji alebo prevode niektorej zo skupín produktov alebo divízií. Toto sa týka aj služieb poskytovaných prostredníctvom niektorých stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o.. V takýchto prípadoch prijmeme v maximálnom rozsahu opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vyhradzujeme si tiež právo použiť osobné údaje na vyšetrovanie a právne kroky voči používateľom, ktorí porušujú naše pravidlá alebo sa zúčastňujú na aktivitách, ktoré sú nelegálne alebo poškodzujú iné osoby alebo ich majetok.

Zmena v organizácii

V prípade, že spoločnosť HACH LANGE s.r.o. sa rozhodne reorganizovať svoje podnikanie alebo zbaviť sa ho prostredníctvom predaja, fúzie alebo akvizície, spoločnosť HACH LANGE s.r.o. môže zdieľať osobné údaje o vás s reálnymi alebo potenciálnymi nadobúdateľmi. Od všetkých reálnych alebo potenciálnych nadobúdateľov budeme požadovať, aby s týmito osobnými údajmi nakladali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením.

 

Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. vedome priamo na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o. nezhromažďuje ani nepoužíva žiadne osobné údaje od detí (spoločnosť HACH LANGE s.r.o. považuje za „deti“ maloleté osoby do 18 rokov). Deťom vedome nepovoľujeme objednávať naše produkty, komunikovať s nami ani používať žiadne z našich online služieb. Ak ste rodič a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo svoje údaje, kontaktujte nás niektorým zo spôsobov uvedených nižšie a v spolupráci s vami tento problém odstránime.

 

Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov

Máte právo pozrieť si a dostať kópiu osobných údajov o vás, ktoré uchovávame, ako aj požiadať, aby sme opravili nepresné alebo neúplné osobné údaje. Máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte a poslať tieto údaje inému správcovi osobných údajov. Môžete tiež požadovať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, prípadne namietať voči spracovaniu osobných údajov. Ak sa chcete dostať k osobným údajom, upozorniť na problém, podať sťažnosť alebo požadovať opravu, prípadne odstúpiť od konkrétnych programov, obráťte sa na oddelenie pre ochranu osobných údajov kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránke spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktorú používate, pomocou kontaktných údajov spoločnosti HACH LANGE s.r.o. v mobilnej aplikácii spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktorú používate, prípadne prostredníctvom e-mailu na adresu privacy@hach.com. Môžete nám tiež poslať list na nasledujúcu adresu:

HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21
SK-831 07 Bratislava – Vajnory

Na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov v Slovensko dohliada Úrad na ochranu osobných údajov Slovensko. Ak potrebujete ďalšie informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov alebo ak neviete vyriešiť niektorý problém priamo s nami a chcete podať sťažnosť, kontaktujte: Local Data Privacy Authority.

Pri komunikácii so spoločnosťou na stránkach spoločnosti HACH LANGE s.r.o. nezabudnite uviesť svoju e-mailovú adresu, adresu webovej stránky, mobilnú aplikáciu alebo konkrétny produkt spoločnosti HACH LANGE s.r.o., pre ktorý ste poskytli osobné údaje (napr. HACH LANGE s.r.o..com), a podrobné vysvetlenie svojej požiadavky. Ak chcete odstrániť, doplniť alebo opraviť svoje osobné údaje a kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu, do riadka predmetu e-mailu vložte označenie „Deletion Request“ (Žiadosť o odstránenie) alebo „Amendment/Correction Request“ (Žiadosť o doplnenie/opravu). Na všetky odôvodnené požiadavky vám včas odpovieme a pri spracovaní niektorých požiadaviek vás môžeme požiadať aj o ďalšie potvrdenie vašej identity.

 

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. uplatňuje primerané technické, administratívne a fyzické opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, ktoré zhromažďuje prostredníctvom stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o.. Vždy však existuje určité riziko, že neoprávnená tretia strana naruší internetový prenos alebo nájde spôsob, ako prekonať naše bezpečnostné systémy. Preto vás vyzývame, aby ste pri prenose osobných údajov cez internet, najmä ak ide o finančné informácie, postupovali opatrne. Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. nemôže zaručiť, že neoprávnené tretie strany nezískajú prístup k vašim osobným údajom, a preto pri odosielaní osobných údajov na stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. musíte zvážiť výhody aj riziká.

 

Stránky tretích strán a doplnky sociálnych médií

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o., ktoré neodkazujú na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ani na webové stránky tretích strán, na ktoré môžu stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. odkazovať. Stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. môžu používať doplnky sociálnych médií (napr. tlačidlo Facebooku „Páči sa mi to“, tlačidlo „Zdieľať na Twitteri“), ktoré vám umožňujú jednoducho zdieľať informácie s ostatnými. Pri návšteve stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o. môže operátor doplnku sociálneho média do vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia vložiť súbor cookie, ktorý operátorovi umožňuje rozpoznávať jednotlivcov, ktorí predtým navštívili našu stránku. Ak ste sa počas prehliadania stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. prihlásili na webovej stránke sociálneho média (napr. Facebook alebo Twitter), doplnok sociálneho média umožňuje webovej stránke sociálneho média prijať informácie o tom, že ste navštívili stránku spoločnosti HACH LANGE s.r.o.. Doplnok sociálneho média tiež umožňuje webovej stránke sociálneho média zdieľať informácie o vašich aktivitách na stránke spoločnosti HACH LANGE s.r.o. s ostatnými používateľmi webovej stránky sociálneho média. Tieto nastavenia zdieľania spravuje webová stránka sociálneho média a riadia sa pravidlami ochrany osobných údajov tohto média.

Globálny prístup k našim stránkam

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť HACH LANGE s.r.o. v USA, ale vami poskytnuté informácie budú dostupné pre naše pridružené spoločnosti a dodávateľov v ďalších krajinách v súlade s týmito pravidlami. Ak okrem toho navštevujete túto stránku z inej krajiny než z USA, vaša komunikácia s nami nevyhnutne vyústi do prenosu informácií cez medzinárodné hranice. Úroveň právnej ochrany osobných údajov nie je rovnaká vo všetkých krajinách. My však na zachovanie zabezpečenia vašich údajov uplatňujeme bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Používaním tejto stránky beriete na vedomie, že vaše osobné údaje sa budú uchovávať a spracovávať v USA a v ľubovoľnej krajine, do ktorej môžeme preniesť vaše údaje v rámci našich prevádzkových operácií.

Vyhlásenie pre obyvateľov štátu Kalifornia

Vzhľadom na určité obmedzenia zákona § 1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka nás obyvatelia Kalifornie môžu požiadať o poskytnutie (i) zoznamu určitých kategórií osobných údajov, ktoré sme sprístupnili tretím stranám na účely ich priameho marketingu počas bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka, a (ii) identity týchto tretích strán. Ak nás obyvatelia Kalifornie chcú požiadať o tieto informácie, môžu nás kontaktovať na adrese privacy@hach.com.

 

Zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov

Osobné údaje použijeme len spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré boli v platnosti v čase zhromaždenia týchto informácií, alebo tak, ako nás na to oprávnite. Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek zmeniť podmienky týchto pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré sa na vás budú naďalej vzťahovať len za predpokladu, že s nimi budete súhlasiť. Všetky zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa premietnu na tejto stránke a súčasne sa zmení aj dátum nadobudnutia účinnosti. Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. vás vyzýva, aby ste tieto pravidlá ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali, či nedošlo k ich zmenám. So všetkými osobnými údajmi, ktoré zhromaždíme, keď budete stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. naďalej používať, sa bude zaobchádzať v súlade s aktuálne zverejnenými pravidlami ochrany osobných údajov.Ďalší jazyk online zmluvných podmienok

 

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie

Spoločnosť HACH LANGE s.r.o. („spoločnosť HACH LANGE s.r.o.“) a jej pridružené a dcérske spoločnosti rešpektujú vaše súkromie, vážia si naše vzájomné vzťahy a zaväzujú sa ochraňovať vaše súkromie. Uvedomujeme si, aké dôležité je súkromie pre našich zákazníkov a návštevníkov webových stránok spoločnosti HACH LANGE s.r.o.. Pri používaní osobných údajov sa riadime našimi pravidlami ochrany osobných údajov a prístupom k webovým stránkam spoločnosti HACH LANGE s.r.o. a používaním týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s dodržiavaním týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri odosielaní informácií umožňujúcich vašu identifikáciu na webové stránky spoločnosti HACH LANGE s.r.o. neexistuje žiadna absolútna záruka bezpečnosti, aj keď spoločnosť HACH LANGE s.r.o. využíva mechanizmy na zabránenie neoprávnenému prístupu k týmto informáciám alebo ich zachytávaniu počas odosielania. V PRÍPADE VÝSKYTU NEPRAVDEPODOBNEJ UDALOSTI ZACHYTÁVANIA ALEBO NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU NAPRIEK NÁŠMU ÚSILIU SPOLOČNOSŤ HACH LANGE S.R.O. NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA TAKÉTO ZACHYTÁVANIE ALEBO NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP, ANI ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE UŠLÝCH ZISKOV), KTORÉ ZÁKAZNÍK ALEBO POUŽÍVATEĽ UTRPÍ, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ HACH LANGE S.R.O. PREDTÝM UPOZORŇOVALA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. SPOLOČNOSŤ HACH LANGE S.R.O. NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY, ŽE INFORMÁCIE OD ŽIADNEHO ZÁKAZNÍKA NEBUDÚ ZACHYTÁVANÉ ALEBO NEDÔJDE K NEOPRÁVNENÉMU PRÍSTUPU K NIM, A NEPOSKYTUJE ŽIADNE IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK SÁM ZODPOVEDÁ ZA ZACHOVANIE DÔVERNOSTI SVOJHO HESLA.