AQA - Analytical Quality Assurance – Zabezpečenie kvality

aqa

Cieľom analýz je získať presné a správne výsledky. Spoľahlivé výsledky sú podkladom pre následné rozhodovanie napríklad o zmene technológie, úpravách dávkovania chemikálií v procesoch úpravy vody apod.  
Presnosť a správnosť výsledkov ovplyvňuje veľa faktorov – od samotného spôsobu vykonania analýzy (dodržanie pracovného postupu), spôsobu pipetovania, dodržania optimálnej teploty pri reakcii či teplotnom rozklade, až po presnosť použitých prístrojov. 
Všetky kroky analytického postupu je možné overiť pomocou rôznych nástrojov – certifikovaných primárnych štandardov, sekundárnych gélových štandardov či optických filtrov.
 
 

Overenie analytickej metódy

Primárne štandardy jednoparametrové a zmesné – certifikát NIST

 • vodné roztoky s deklarovanou koncentráciou analytu
 • použitie: tvorba kalibračnej krivky, kontrolné (regulačné) body, metóda prídavku štandardu
   

Firemné štandardy ADDISTA, zmesné

 • sada obsahuje 1 štandard so známou koncentráciou a 2 vzorky s neznámou koncentráciou
  pre účasť v medzilaboratórnom porovnaní (zákazníci Hach v Európe)
 • vhodné nielen pre užívateľov kyvetových testov
 • úspešná účasť je doložená certifikátom – možnosť zvýšenia frekvencie internej kontroly kvality
 • možnosť opakovanej účasti (do spotrebovania neznámych vzoriek)
 

Overenie optiky laboratórnych a prenosných prístrojov

Sekundárne gélové štandardy

 • sada štyroch kyviet kruhového prierezu s optickou dráhou 1“ naplnených gélom
 • pre overenie optického systému prístroja
 • produkty Spec Check a DR/Check sú vhodné najmä pre jednoparametrové kolorimetre (vreckové kolorimetre II) a viacparametrové kolorimetre (rada DR800)
 • produkty Gelex sú vhodné pre overenie stability optiky a kalibračnej krivky turbidimetrov rady 2100
   
Odporúčané použitie gélových štandardov:
Záznam hodnôt (absorbancie/ koncentrácie) jednotlivých štandardov je vhodné vykonať po: dodaní nového prístroja, rekalibrácii prístroja, dodaní novej sady štandardov. Tieto hodnoty sa potom v pravidelnej frekvencii sledujú – ich zmena či tzv. drift (systematický posun k nižším či vyšším hodnotám) indikuje zmenu citlivosti optiky prístroja (napríklad pri zanesení optických častí prachom či chemikáliami). U turbidimetrov sa pri odchýlke väčšej než 5% odporúča rekalibrovanie prístroja s použitím primárnych formazínových štandardov StablCAL. Gélové štandardy nie sú vhodné pre kalibráciu prístroja – na tento účel je nutné využiť primárne štandardné roztoky.
 
 
 

Sada optických filtrov

 • certifikát BAM
 • 6 optických filtrov pre overenie presnosti merania absorbancie, rozptýleného svetla a správnosti nastavenia vlnovej dĺžky
 • použitie s adaptérom pre 10 mm hranaté kyvety
 • software spektrofotometrov obsahuje asistenta pre prácu s filtrami a vyhodnotenie úspešnosti skúšky (DR 2800, DR 3800, DR 5000, DR 3900, DR 6000)
   

Prehľad produktov nájdete v dokumente Prehľad laboratórnych prístrojov v sekcii Štandardné a referenčné materiály a StablCAL