Analytické riešenia pre priemyselné odpadové vody

Poskytuje dôveru pri ťažkých rozhodnutiach


Všetky odvetvia majú spoločné ciele: vysokú kvalitu produktov, ktoré vyhovujú potrebám zákazníkov, a efektívnosť procesov. Použitím správneho analytického riešenia môžete pomôcť zabezpečiť kvalitu produktov a optimalizovať výrobné procesy. Môže to pomôcť aj pri ochrane vôd, zlepšovaní environmentálneho profilu a dodržiavaní súladu s právnymi predpismi.

Každý deň sa rozhoduje o uvoľnení produktov do distribúcie, úpravách procesov alebo reakciách na nové problémy. Pri dôležitých rozhodnutiach musíte mať dôveru v dostupné údaje, takže pri hľadaní analytických riešení si vyberte také, ktoré vám poskytnú dôveru pri ťažkých rozhodnutiach.

Maximalizujte dobu prevádzky

Robustné a presné analytické riešenia pomáhajú spravovať procesy a optimalizovať produkciu

Zachovávajte kvalitu

Špecificky navrhnutá analytika môže zaistiť štandard vysokej kvality

Chráňte svoje investície

Správna analytika je kľúčom k dlhej životnosti, úsporám nákladov a súladu s predpismi

Profitujte z partnerstva

Lokálna technická podpora a servis poskytujú možnosť prispôsobenia analytických riešení

Kliknutím na obrázok zobrazte dostupné analytické riešenia. 

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Vodivosť, Hodnota pH: Včasný indikátor neobvyklých kontaminantov, ktoré sú potenciálne nebezpečné pri biologickom spracovaní

Prietok: Základný parameter použitý na výpočet záťaženia

BSK, CHSK, SAK, TOC: Stanovenie záťaženia organickým uhlíkom

Vzorkovač: Vyhovujúca vzorka na laboratórnu analýzu


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Hladina kalu: Riadenie usadzovania, riadenie kalového čerpadla (do vyhnívacej nádrže)


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Amónne ionty, dusičnany, rozpustený kyslík: Monitorovanie a kontrola efektívnosti biologického spracovania

Ortofosforečnany: Monitorovanie a kontrola ortofosforečnanov na kontrolu odstraňovania fosforu

Nerozpustené látky: Zaistenie optimálneho veku kalu na odstránenie živín

Organické kyseliny: Zaistenie optimálnych podmienok na nitrifikáciu a denitrifikáciu

Hodnota pH : Zaistenie optimálnych podmienok na nitrifikáciu a denitrifikáciu

Kyselinová kapacita: Zaistenie optimálnych podmienok na nitrifikáciu a denitrifikáciu v anaeróbnych reaktoroch


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Systémy Riadenia v reálnom čase (RTC)

Riadenie usadzovania, riadenie kalového čerpadla (návrat na biologické spracovanie alebo odpad do vyhnívacej nádrže)

 • Nerozpustené látky
 • Hladina kalu

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Nerozpustené látky: Proces optimálneho zahusťovania a odvodňovania s minimálnym dávkovaním polymérov, zaistenie optimálnej záťaže pevnými/organickými látkami a produkcie bioplynu


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Systémy Riadenia v reálnom čase (RTC)

Súlad s predpismi. monitorovanie výkonu procesu spracovania a zaistenie súladu so zákonnými limitnými hodnotami

 • Amónne ióny
 • Vodivosť
 • Prietok
 • Dusičnany
 • Organické kyseliny
 • Hodnota pH
 • Ortofosforečnany
 • BSK, CHSK, SAK, TOC
 • Turbidita

Vzorkovač: Vyhovujúca vzorka na laboratórnu analýzu


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Súlad s predpismi. monitorovanie výkonu procesu spracovania a zaistenie súladu so zákonnými limitnými hodnotami:

 • Amónne ióny
 • Vodivosť
 • Prietok
 • Dusičnany
 • Organické kyseliny
 • Hodnota pH
 • Ortofosforečnany / celkový fosfor
 • BSK, CHSK, SAK, TOC
 • Turbidita

Vzorkovač: Kontrola kvality, jednoduchá kontrola kvality privádzanej vody


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

 1

Prítok

 2

Primárne usadzovanie

 3

Biologické čistenie

 4

Finálne usadzovanie

 5

Kalové hospodárstvo

 6

Odtok

 7

Stanica na monitorovanie kvality vody

Laboratórne riešenia

Zjednodušená, spoľahlivá a presná laboratórna analytika poskytujúca dôveru v kvalitu rozhodnutí a plnenie noriem.

Procesné riešenia

Online sondy poskytujú spoľahlivé údaje pre uskutočňovanie dôležitých rozhodnutí o prevádzke 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Systémy Riadenia v reálnom čase (RTC)

Systémy RTC spoločnosti Hach umožňujú zvýšiť stabilitu procesov a prevádzkovú efektívnosť a zaisťujú dodržiavanie súladu s právnymi predpismi. RTC sú k dispozícii pre:
• aeráciu / odstraňovanie dusíka
• odstraňovanie fosforu
• kalové hospodárstvo

Vyžádejte si informace