PODMIENKY PRE PREDAJ PRODUKTOV FIRMY HACH® [EURÓPA – VŠEOBECNÉ]

Tento dokument stanovuje obchodné podmienky pre predaj tovaru vyrobeného a/alebo dodaného a služby poskytované právnickou osobou spoločnosti Hach, pri ktorej objednávate („spoločnosť Hach“) (pozri PRÍLOHU 1 s údajmi o každom subjekte spoločnosti Hach), a predávané pôvodnému kupujúcemu („Kupujúci“). Pokiaľ nie je uvedené inak, termín „Hach“ zahŕňa iba právnickú osobu Hach, od ktorej objednávate, a žiadnu z jej pobočiek. Spoločnosť Hach prevádzkuje webové stránky [vložte meno webovej stránky www.sk.hach.com] („Webová stránka“). Hach je spoločnosť registrovaná v [vložte krajinu] pod číslom spoločnosti [vložte číslo] a s jej registrovanou kanceláriou v [vložte adresu]. DIČ spoločnosti Hach je [vložte číslo]. Ak to nie je špecificky ukotvené v písomnej kúpnej zmluve podpísanej oprávnenými zástupcami spoločnosti Hach a Kupujúcim, tieto Podmienky pre predaj stanovujú práva, povinnosti a opravné prostriedky spoločnosti Hach a Kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek zmluvu o predaji tovarov a/alebo služieb spoločnosti Hach („Produkty“).

1. PLATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY: Tieto Podmienky pre Predaj sa nachádzajú priamo a/alebo sa na ne odkazuje v ponuke, potvrdení objednávky a faktúre. Prvým z týchto aktov je prijatie ponuky spoločnosti Hach a nie protiponuky, vytvorenie zmluvy o predaji („Zmluva“) v súlade s týmito zmluvnými podmienkami: (i) vystavenie dokladu kúpnej zákazky od Kupujúceho oproti ponuke spoločnosti Hach; (ii) potvrdenie objednávky od Kupujúceho spoločnosťou Hach; alebo (iii) začatie akéhokoľvek výkonu spoločnosťou Hach na základe objednávok od Kupujúceho. Uplatnenie akýchkoľvek podmienok, všeobecných podmienok nákupu alebo iných podmienok Kupujúceho (či už sú, alebo nie sú uvedené v nákupných dokladoch Kupujúceho (vrátane elektronických obchodných rozhraní)) je týmto vylúčené, a preto sa tieto podmienky nestanú súčasťou Zmluvy. Tieto Podmienky pre Predaj tiež zahŕňajú aj akýkoľvek nákup cez internet. Sú dostupné na Webových stránkach. Kupujúci by si mal vytlačiť kópiu týchto Podmienok pre budúce odkazy. Na uzatvorenie zmluvy prostredníctvom webových stránok sa vzťahuje nasledujúce: Zastúpenie produktov na webových stránkach spoločnosti Hach nepredstavuje právne záväznú ponuku. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ (alebo iné označenie tlačidla potvrdzujúce nákup) Kupujúci ponúka kúpu produktu(-ov) od spoločnosti Hach, pričom Kupujúci tiež uznáva uplatniteľnosť týchto Zmluvných podmienok. Spoločnosť Hach pošle kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky Kupujúceho („E-mail s potvrdením objednávky“). E mail s potvrdením objednávky potvrdzuje, že spoločnosť Hach dostala objednávku a nepredstavuje prijatie ponuky Kupujúceho, pokiaľ spoločnosť Hach výslovne neprijme objednávku a neodošle E-mail s potvrdením objednávky. Zmluva je uzavretá len vtedy, ak spoločnosť Hach výslovne akceptuje ponuku Kupujúceho alebo odosiela produkt(y) Kupujúcemu.

2. STORNO: Kupujúci môže zrušiť servisnú objednávku v priebehu deväťdesiatich (90) dní od predchádzajúceho písomného oznámenia a vrátenie pomerné čiastky bude rozdelené na základe trvania plánu poskytovania služieb, ak sa takéto oznámenie uskutoční pred prvou návštevou preventívnej údržby. Ak sa objednávka stornuje neskôr, nebude vrátená žiadna čiastka. Poplatky za inšpekcie a obnovu môžu byť uplatnené pri zrušení alebo uplynutí servisných programov. Spoločnosť Hach môže zrušiť celú objednávku alebo jej časť pred doručením bez zodpovednosti, ak objednávka obsahuje produkty, ktoré podľa spoločnosti Hach nesplňujú požiadavky na export, bezpečnosť, miestnu certifikáciu alebo iné platné požiadavky na dodržiavanie predpisov.

3. DODÁVKA: Dodávka bude dokončená podľa Incoterms 2010 takto: (1) CPT určí miesta pre zásielky v rámci EÚ a CH; a (2) EXW miesta výroby spoločnosti Hach (vrátane príslušnej vývoznej dokumentácie) pre zásielky mimo EÚ. Vlastnícke právo na tovar a na akékoľvek výrobky pripravené pre Kupujúceho v priebehu poskytovania služieb prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, poplatku za služby alebo inej dohodnutej kompenzácie za tento tovar alebo služby spoločnosti Hach. Na žiadosť spoločnosti Hach bude Kupujúci vyvíjať primerané komerčné úsilie a bude spolupracovať, aby na vlastné náklady splnil akékoľvek ďalšie požiadavky na vynútenie takejto výhrady vlastníctva. Ak sa strany nedohodli inak, nádobky používané na dodávanie reagencií zostávajú majetkom spoločnosti Hach a nie sú považované za odpad; Kupujúci musí uschovať prázdne nádobky na bezpečnom mieste a musí ich sprístupniť na vyzdvihnutie spoločnosťou Hach po skorom upozornení.

4. ČAS NA DORUČENIE: Spoločnosť Hach vyvinie primerané komerčné úsilie na doručenie produktov v lehote určenej na základe prednej strany zmluvy alebo, ak nie stanovený žiaden čas, v rámci normálnej lehoty potrebnej na to, aby spoločnosť Hach mohla dodať výrobky predávané podľa tejto zmluvy. Po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim a za dodatočné poplatky spoločnosť Hach dodá Produkty prednostne. Štandardné časy doručenia sú rovnaké ako miestne úradné hodiny od pondelka do piatka, s výnimkou štátnych sviatkov danej krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba spoločnosti Hach, u ktorej Kupujúci uskutočnil svoju objednávku („Krajina objednávky“).

5. KONTROLA A NÁKLADY: Kupujúci okamžite skontroluje a prijme akýkoľvek tovar doručený na základe Zmluvy. V prípade, že tovar nezodpovedá príslušným požiadavkám, Kupujúci o tom bezodkladne písomne informuje spoločnosť Hach. Spoločnosť Hach bude mať dostatočnú príležitosť na to, aby nevyhovujúci tovar opravila alebo nahradila. Spoločnosť Hach vykoná všetky opravy na vlastnom mieste určenom na opravy. Kupujúci, ktorý potrebuje záručný servis, musí kontaktovať spoločnosť Hach kvôli pokynom týkajúcim sa miesta opravy a súvisiacej logistike. V prípade nevyhovujúceho tovaru spoločnosť Hach pokryje náklady na prepravu z/do pôvodnej nákupnej adresy v EÚ, ak je preprava zásielky dohodnutá s preferovaným dodávateľom spoločnosti Hach; všetky ostatné formy prepravy, zásielok a/alebo opráv mimo EÚ, náklady na demontáž a inštaláciu sú výdavky Kupujúceho. Ak do tridsiatich (30) dní od doručenia nebude spoločnosti Hach doručené písomné upozornenie, bude sa predpokladať, že Kupujúci akceptoval akýkoľvek tovar dodaný na základe Zmluvy a tým pádom tovar nebude považovaný za nevyhovujúci. Toto sa nevzťahuje na žiadne skryté chyby/nevyhovujúci tovar; Kupujúci musí spoločnosť Hach písomne upozorniť bezodkladne po tom, ako to Kupujúci objaví.

6. CENY A VEĽKOSŤ OBJEDNÁVKY: Všetky ceny sú v eurách (s výnimkou potvrdenia objednávky pre zásielky mimo EÚ) a sú založené na dodaní, ako je uvedené vyššie. Ceny nezahŕňajú poplatky za služby, ako je poistenie; maklérske poplatky; predaj, použitie, zásoby alebo spotrebné dane; dovozné a vývozné clá; osobitné poplatky za financovanie; DPH, dane z príjmu alebo licenčných poplatkov; konzulárne poplatky; osobitné povolenia alebo licencie; alebo iné poplatky uložené na výrobu, predaj, distribúciu alebo dodanie tovaru. Kupujúci buď zaplatí akékoľvek a všetky takéto poplatky, alebo poskytne spoločnosti Hach prijateľné osvedčenie o oslobodeniu od dane, ktoré bude platiť počas plnenia podľa Zmluvy. Spoločnosť Hach si vyhradzuje právo stanoviť si minimálnu veľkosť objednávky a zodpovedajúcim spôsobom to oznámi Kupujúcemu. Ak Kupujúci požaduje dodanie dodatočného tovaru alebo poskytnutie dodatočných služieb, v porovnaní s množstvom alebo typom tovaru alebo službami dohodnutými v zmluve, alebo ak sú požadované podstatné zmeny produktov alebo služieb, má spoločnosť Hach nárok na dodatočnú spravodlivú a primeranú úhradu; v takom prípade sa ustanovenia Zmluvy týkajúce sa fixných cien neuplatňujú.

7. PLATBY: Ak sa strany písomne nedohodli inak, všetky platby musia byť uskutočnené v mene krajiny objednávky. V prípade internetových objednávok je kúpna cena splatná v čase a spôsobom stanoveným na internetovej stránke. Pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak, faktúry za všetky objednávky sú splatné DO 30 KALENDÁRNYCH DNÍ odo dňa prijatia faktúry bez ohľadu na oneskorenie pri kontrole alebo preprave. Platby sa uskutočnia šekom na vyššie uvedenú adresu spoločnosti Hach alebo bankovým prevodom na účet uvedený na faktúre alebo od zákazníkov bez uznaného úveru môže spoločnosť Hach požadovať platbu v hotovosti alebo kreditnou kartou pred doručením.

8. BANKOVÝ PREVOD: Tak Kupujúci, ako aj spoločnosť Hach uznávajú, že existuje riziko bankového podvodu, keď sa vyžaduje okamžitá platba podľa nových pokynov na prevod. Aby sa zabránilo riziku, Kupujúci musí ústne potvrdiť akékoľvek nové alebo zmenené pokyny na prevod bankovým prevodom a to tak, že zavolá spoločnosti Hach na príslušné číslo uvedené v PRÍLOHE 1 a pred tým, ako prevedie akékoľvek peniaze pomocou nových pokynov na prevod, porozpráva sa najprv s finančným oddelením spoločnosti Hach (pohľadávky). Obe strany sa dohodli, že nebudú zavádzať zmeny v pokynoch týkajúcich sa bankového prevodu a požadovať okamžitú platbu podľa nových pokynov, ale namiesto toho poskytnú desať(10)dňovú odkladaciu lehotu na overenie akýchkoľvek zmien týkajúcich sa bankového prevodu pred tým, ako budú splatné podľa nových podmienok prevodu. Platby Kupujúceho na akýkoľvek nový účet, okrem toho, ktorý spoločnosť Hach ústne potvrdila s použitím vyššie uvedeného postupu, nezbaví Kupujúceho povinnosti zaplatiť spoločnosti Hach.

9. ZLYHANIE PLATBY: V prípade, že platba neprebehne do 30 dní od prijatia faktúry, môže spoločnosť Hach, okrem všetkých ostatných opravných prostriedkov stanovených zákonom, buď: (a) vyhlásiť, že svojím správaním Kupujúci porušil Zmluvu a Zmluvu tým zrušiť; (b) pozastaviť budúce zásielky až do vyplatenia platobnej neschopnosti; (c) dodať budúce zásielky na dobierku alebo s platbou vopred aj napriek splateniu všetkých bývalých pohľadávok a dlhov; (d) účtovať úroky z nesplatenej platby vo výške 1-1/2% za mesiac alebo podľa maximálnej sadzby povolenej zákonom, ak je nižšia, za každý mesiac alebo časť jeho platobnej neschopnosti plus príslušné poplatky za skladovanie a/alebo poplatky za prepravu zásob; (e) požiadať o paušálnu platbu vo výške stanovenej zákonom; (f) vrátiť produkty, za ktoré nebolo zaplatené; (g) vymáhať všetky náklady spojené so zberom vrátane primeraných poplatkov za právne služby, ktoré presahujú paušálnu platbu podľa písmena (e); alebo (h) kombinácia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv a opravných prostriedkov, ak je to možné a povolené zákonom. Kupujúci má zakázané zatajovať akékoľvek dlhy vyplývajúce zo Zmluvy, či už zlikvidovanej, alebo nie, ktorá je alebo môže byť splatná Kupujúcim, ktorá vznikla z inej transakcie so spoločnosťou Hach alebo niektorou z jej pobočiek. V prípade, že finančná zodpovednosť Kupujúceho sa podľa spoločnosti Hach stane neuspokojivou, môže spoločnosť Hach požiadať o platbu v hotovosti alebo inú záruku. Ak Kupujúci nedodrží tieto požiadavky, môže spoločnosť Hach považovať toto zlyhanie za dôvod pre ukončenie Zmluvy. V tomto prípade budú primerané storno poplatky splatné spoločnosti Hach. Platobná neschopnosť, konkurz, postúpenie v prospech veriteľov alebo zrušenie či zánik Kupujúceho predstavuje neplnenie Zmluvy a poskytuje spoločnosti Hach všetky oprávnené prostriedky zabezpečenej strany podľa zákonov Krajiny objednávky, ako aj vyššie uvedené nápravné opatrenia pre oneskorenú platbu alebo neplatenie.

10. OBMEDZENÁ ZÁRUKA: Spoločnosť Hach sa zaručuje, že produkty predávané v rámci Zmluvy budú bez akejkoľvek chyby na materiáli a spracovaní a bude sa, ak budú produkty používané v súlade s pokynmi výrobcu a údržby, riadiť akoukoľvek písomne vydanou zárukou týkajúcou sa konkrétneho kúpeného tovaru. Záručná lehota na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov od doručenia, pokiaľ v príslušnej príručke spoločnosti Hach nie je uvedené kratšie alebo dlhšie obdobie, v takom prípade platí táto kratšia alebo dlhšia lehota. Spoločnosť Hach sa zaručuje, že služby poskytované na základe Zmluvy budú bez chýb na spracovaní počas deväťdesiatich (90) dní od ukončenia služieb. Časti poskytované spoločnosťou Hach pri poskytovaní služieb môžu byť nové alebo zrekonštruované časti, ktoré fungujú ekvivalentne k častiam novým. Spoločnosť Hach si vyhradzuje právo fakturovať podľa katalógovej ceny všetky náhradné diely použité počas servisnej návštevy, ktoré sú nahradené z dôvodu bežného opotrebenia a Kupujúci sa zaväzuje za tieto diely zaplatiť. Náhradné diely majú záruku na poruchu na viac ako deväťdesiat (90) dní alebo zvyšok pôvodnej záručnej lehoty, ak nejaká existuje, na opravený tovar. Akékoľvek nefunkčné časti, ktoré spoločnosť Hach opraví, sa stanú majetkom spoločnosti Hach. Žiadna záruka nebude predĺžená na spotrebné predmety, ako sú (bez obmedzenia) činidlá, batérie, ortuťové články a žiarovky. Všetky ostatné garancie, záruky, podmienky a vyjadrenia (či vyjadrené, alebo navrhnuté), ktoré vyplývajú zo zbierky zákonov, noriem, komerčného použitia alebo inak, zahŕňajúce navrhnuté záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, sú týmto vylúčené. Jediným nápravným prostriedkom pre Produkty, ktoré nespĺňajú túto obmedzenú záruku je, na základe voľby spoločnosti Hach, výmena, oprava, úver alebo vrátenie kúpnej ceny. Pozri článok 5 INŠPEKCIA & NÁKLADY na pridelenie logistických nákladov na opravy a výmeny. Toto nápravné opatrenie sa nebude považovať za zlyhanie jeho hlavného účelu, pokiaľ je spoločnosť Hach ochotná poskytnúť takúto náhradu, úver alebo vrátenie peňazí. Spoločnosť Hach si vyhradzuje právo vylúčiť záruku na Produkty, ktoré neboli objednané technikmi spoločnosti Hach alebo certifikovaným predajcom spoločnosti Hach; každá oprava takýchto produktov bude na náklady Kupujúceho.

11. NÁHRADA ŠKODY: Náhrada škody platí pre zmluvnú stranu a jej právnych nástupcov, nadobúdateľov, pridružených spoločností, riaditeľov, administratívnych pracovníkov a zamestnancov (ďalej iba „odškodnené strany“). Spoločnosť Hach je zodpovedná za odškodnenie a bude brániť, zabezpečovať odškodnenie a držať Kupujúceho a odškodnené strany Kupujúceho od akejkoľvek straty, nárokov, výdavkov alebo poškodenia, ktoré by mohli vyústiť do nehody, zranenia, poškodenia alebo smrti v dôsledku porušenia obmedzenej záruky spoločnosťou Hach. Toto odškodnenie sa poskytuje pod podmienkou, že Kupujúci je tiež zodpovedný za odškodnenie a bude brániť, zabezpečovať odškodnenie a držať spoločnosť Hach a odškodnené strany spoločnosti Hach od akejkoľvek straty, pohľadávok, výdavkov alebo poškodenia, ktoré by mohli vyústiť do nehody, zranenia, poškodenia alebo smrti v dôsledku nedbanlivosti, zneužitia alebo nesprávneho použitia tovaru alebo služieb Kupujúcim alebo treťou stranou pridruženou alebo súvisiacou s Kupujúcim.

12. OCHRANA PATENTOV: S výhradou všetkých obmedzení zodpovednosti, ktoré sú tu poskytnuté, spoločnosť Hach, v súvislosti s návrhmi alebo výrobou produktov spoločnosti Hach odškodní kupujúceho od všetkých škôd a nákladov, ktoré určí súd príslušnej jurisdikcie v prípade porušenia akéhokoľvek európskeho patentu na produkty, ktoré spoločnosť Hach predáva Kupujúcemu na konečné použitie v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku, ktorý bol vydaný k dátumu dodania výlučne z dôvodu predaja alebo bežného používania akýchkoľvek výrobkov predávaných kupujúcemu na základe zmluvy a od primeraných výdavkov, ktoré vzniknú kupujúcemu v prípade obhajoby takejto žaloby, ak spoločnosť Hach nepodnikne svoju obhajobu, za predpokladu, že Kupujúci bezodkladne oznámi spoločnosti Hach takúto žalobu a ponúkne spoločnosti Hach buď (i) úplnú a výlučnú kontrolu nad obhajobou žaloby, ak ide iba o Produkty spoločnosti Hach, alebo (ii) právo podieľať sa na obhajobe žaloby, ak sú zahrnuté aj iné produkty ako spoločnosti Hach. Záruka firmy Hach na používanie patentov sa vzťahuje iba na porušenie vyplývajúce výlučne zo základnej prevádzky Produktov podľa ich použitia, ako to vyplýva zo špecifikácií spoločnosti Hach. V prípade, že sa považuje, že Produkty patent porušujú a používanie Produktov je úradne zakázané, spoločnosť Hach na vlastné náklady a podľa vlastného uváženia buď obstará Kupujúcemu právo pokračovať v používaní takýchto Produktov, alebo ich nahradí Produktmi, ktoré patent neporušujú, alebo ich upraví tak, aby sa stali s patentom nezlučiteľnými, alebo odstráni Produkty a vráti nákupnú cenu (úmerne podľa amortizácie) a náklady na ich prepravu. Vyššie uvedené uvádza celú zodpovednosť spoločnosti Hach za porušenie patentu Produktmi. Ďalej, v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v záväzku Kupujúceho spoločnosti Hach, sa Kupujúci zaväzuje chrániť a odškodniť spoločnosť Hach za porušenie patentu súvisiaceho s (x) akýmkoľvek tovarom vyrobeným podľa návrhu Kupujúceho, (y) služby poskytované v súlade s pokynmi Kupujúceho alebo (z) produkty spoločnosti Hach, ak sa používajú v kombinácii s akýmikoľvek inými zariadeniami, časťami alebo softvérom, ktoré spoločnosť Hach neposkytovala na základe Zmluvy.

13. ZNAČKY A OSTATNÉ ŠTÍTKY: Kupujúci súhlasí s tým, že neodstráni alebo nezmení žiadne znaky výrobného pôvodu alebo patentových čísel nachádzajúcich sa na Produktoch alebo v ich rámci vrátane sériových čísel alebo ochranných známok na typových štítkoch alebo odliatkoch, lisovaných alebo opracovaných súčiastkach.

14. SOFTVÉR. Všetky licencie na samostatne dodávané softvérové produkty spoločnosti Hach podliehajú osobitným softvérovým zmluvám, ktoré sú prikladané k softvérovým médiám (ktoré spoločnosť Hach poskytne Kupujúcemu pred uzavretím Zmluvy, ako je tu opísané na žiadosť Kupujúceho). V prípade neexistencie takýchto podmienok a pre všetky ostatné softvéry spoločnosť Hach garantuje Kupujúcemu iba osobnú, neexkluzívnu licenciu s prístupom a použitím softvéru poskytovaného spoločnosťou Hach s Produktmi kúpenými na základe Zmluvy len vtedy, ak je to potrebné pre Kupujúceho, aby využil výhody Produktu. Časť softvéru môže obsahovať alebo pozostávať zo softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže Kupujúci používať za podmienok konkrétnej licencie, pod ktorou je softvér s otvoreným zdrojovým kódom distribuovaný. Kupujúci súhlasí, že bude viazaný takou licenčnou zmluvou. Názov softvéru zostáva u príslušných poskytovateľov licencií.

15. VLASTNÍCKE INFORMÁCIE; OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: „Vlastnícke informácie“ znamenajú akékoľvek informácie, technické údaje alebo know-how v akejkoľvek forme, či už zdokumentované, uvedené v strojovo čitateľných alebo fyzických súčiastkach, maskovacích prácach alebo umeleckých dielach alebo inak, ktoré spoločnosť Hach považuje za chránené, vrátane príručky na servis a údržbu. Kupujúci a jeho zákazníci, zamestnanci a zástupcovia zachovávajú mlčanlivosť o všetkých takýchto vlastníckych informáciách získaných priamo alebo nepriamo od spoločnosti Hach a nebudú ich predávať alebo zverejňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hach, ani ich používať na výrobu, obstarávanie, servis alebo kalibráciu Produktov alebo podobných výrobkov, alebo spôsobiť, že takéto výrobky budú vyrábané, opravované alebo kalibrované alebo obstarané z akéhokoľvek iného zdroja alebo ich reprodukovať, či si ich akýmkoľvek spôsobom privlastniť. Všetky takéto vlastnícke informácie zostávajú majetkom spoločnosti Hach. Kupujúcemu ani jeho zákazníkom, zamestnancom či zástupcom nie je poskytnuté žiadne právo ani licencia, výslovne alebo implicitne, s ohľadom na vlastnícke informácie, alebo akékoľvek patentové právo alebo iné vlastnícke právo spoločnosti Hach, s výnimkou licencií obmedzeného použitia, ktoré vyplývajú zo zákona. S ohľadom na osobné údaje poskytnuté Kupujúcim spoločnosti Hach Kupujúci zaručuje, že je riadne oprávnený predkladať a zverejňovať tieto údaje vrátane, okrem iného, získania informovaného súhlasu dotknutej osoby. Kupujúci zaručuje, že sú všetky osobné údaje poskytnuté spoločnosti Hach. Spoločnosť Hach sa bude starať o informácie a osobné údaje o Kupujúcej osobe v súlade so svojimi Zásadami ochrany osobných údajov umiestnenými na adrese [vložte odkaz na príslušné zásady ochrany osobných údajov, napr. http://www.sk.hach.com/privacypolicy], ktorý tu je zahrnutý formou odkazu.

16. ZMENY A DOPLNKOVÉ POPLATKY: Spoločnosť Hach si vyhradzuje právo vykonať návrh zmien alebo vylepšení všetkých Produktov rovnakej generickej triedy ako Produkty dodávané na základe Zmluvy bez zodpovednosti alebo povinnosti začleniť takéto zmeny alebo vylepšenia do Produktov objednaných Kupujúcim, pokiaľ sa na tom obe strany nedohodli písomne pred dátumom dodania Produktov. Pokiaľ Kupujúci požaduje dodanie dodatočných alebo rozdielnych Produktov, spoločnosť Hach má nárok na dodatočnú spravodlivú a primeranú kompenzáciu; neuplatňujú sa ustanovenia v objednávke Kupujúceho (vrátane napr. pevných cien), ktoré tvrdia opak. Služby, ktoré sa musia vykonať v dôsledku ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok, podliehajú dodatočným poplatkom za prácu, cestovanie a súčiastky: (a) zmeny zariadení, ktoré spoločnosť Hach nepovolila písomne; (b) škody spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou, nehodou, zanedbaním, výpadkom napájania alebo prevádzkou v prostredí alebo spôsobom, v ktorom nie je tovar určený na prevádzku alebo nie je v súlade s prevádzkovými príručkami spoločnosti Hach; (c) použitie častí alebo príslušenstva, ktoré neposkytuje spoločnosť Hach; (d) škody spôsobené vojnovými, teroristickými alebo prírodnými činmi; (e) služby mimo bežných pracovných hodín; (f) predbežná stránka nie je úplne podľa návrhu; alebo g) všetky opravy potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie spĺňalo špecifikácie výrobcu pri aktivácii servisnej zmluvy.

17. PRÍSTUP NA WEB/PRÍPRAVA/BEZPEČNOSŤ PRACOVNÍKOV/SÚLAD SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM: V súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťou Hach sa Kupujúci zaväzuje povoliť rýchly prístup k zariadeniu. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za zálohovanie alebo inú ochranu svojich dát pred stratou, poškodením alebo zničením pred vykonaním služieb. Kupujúci je prevádzkovateľ a má plnú kontrolu nad svojimi priestormi, vrátane tých oblastí, kde zamestnanci alebo zmluvní partneri spoločnosti Hach vykonávajú servisné, opravárenské a údržbárske činnosti. Kupujúci zabezpečí, aby sa pri poskytovaní služieb prijímali všetky potrebné opatrenia na bezpečnosť a ochranu pracovných podmienok, miest a zariadení. Kupujúci je pôvodcom akýchkoľvek výsledných odpadov vrátane nebezpečných odpadov. Výhradne Kupujúci je zodpovedný za zabezpečenie likvidácie akýchkoľvek odpadov na vlastné náklady. Kupujúci, na vlastné náklady, poskytne zamestnancom a zmluvným partnerom spoločnosti Hach, ktorí pracujú v priestoroch Kupujúceho, všetky informácie a školenia požadované podľa príslušných nariadení o dodržiavaní bezpečnosti a zásad Kupujúceho. Ak je zariadenie, ktoré sa má opraviť, umiestnené v nebezpečnom prostredí, Kupujúci je zodpovedný za jeho sprístupnenie v prostredí, kde bude zabezpečená bezpečnosť servisného technika spoločnosti Hach a kde podmienky nebudú narušovať jeho/jej schopnosť vykonávať servisné práce. Servisní technici spoločnosti Hach nebudú pracovať v nebezpečnom prostredí a Kupujúci bude platiť všetky náklady za každú návštevu servisu prerušenú z dôvodu nedodržania týchto bezpečnostných povinností a za každú návštevu potrebnú na dokončenie práce. V prípade, že Kupujúci vyžaduje, aby zamestnanci alebo zmluvní partneri spoločnosti Hach navštívili školenia o bezpečnosti alebo dodržiavania predpisov poskytované Kupujúcim, Kupujúci zaplatí spoločnosti Hach štandardnú hodinovú sadzbu a náhradu výdavkov za takéto školenie. Účasť na takom školení alebo jeho absolvovanie nevytvára ani nerozširuje žiadnu záruku alebo záväzok spoločnosti Hach a neslúži na zmenu, doplnenie, obmedzenie alebo nahradenie akejkoľvek časti týchto Podmienok a/alebo Zmluvy.

18. OBMEDZENIE POUŽITIA: Kupujúci nepoužije žiadny Produkt na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v katalógoch a literatúre spoločnosti Hach ako zamýšľané použitie. Pokiaľ spoločnosť Hach písomne neinformuje Kupujúceho, Kupujúci v žiadnom prípade nepoužije žiadne výrobky v liečivách, potravinárskych prísadách, potravinách alebo kozmetike ani v lekárskych aplikáciách pre ľudí alebo zvieratá. V žiadnom prípade Kupujúci nepoužije v žiadnej aplikácii akýkoľvek Produkt, ktorý vyžaduje odbavenie špeciálnym zdravotníckym prístrojom, iba do takej miery, do akej má výrobok takéto povolenie. Akákoľvek záruka garantovaná spoločnosťou Hach je neplatná, ak tovar, na ktorý sa vzťahuje takáto záruka, sa používa na účel, ktorý podľa tejto zmluvy nie je povolený.

19. VÝVOZNÉ A DOVOZNÉ LICENCIE A DODRŽIAVANIE ZÁKONOV: Kupujúci nie je zástupcom spoločnosti Hach a nebude sa za žiadnych okolností takto prezentovať, iba ak bol formálne skontrolovaný oddelením dodržiavania predpisov spoločnosti Hach a dostal riadne povolenie od spoločnosti Hach, ktoré stanovuje rozsah a obmedzenia takéhoto povolenia. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, je kupujúci zodpovedný za získanie všetkých požadovaných vývozných alebo dovozných licencií. Spoločnosť Hach vyhlasuje, že všetky Produkty dodané na základe Zmluvy budú vyrobené a dodané v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Kupujúci dodržiava všetky zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na inštaláciu alebo používanie všetkých Produktov vrátane platných zákonov a nariadení o kontrole dovozu a vývozu podľa krajiny objednávky, USA, EÚ a každej inej krajine, ktorá má príslušnú právomoc, a získa všetky potrebné vývozné licencie v súvislosti s akýmkoľvek následným vývozom, reexportom, prevodom a použitím všetkých Produktov a technológií dodaných na základe Zmluvy. Kupujúci nebude predávať, prevádzať, exportovať alebo reexportovať žiadne Produkty alebo technológie spoločnosti Hach, ktoré sa používajú pri činnostiach, ako napr. návrh, vývoj, výroba, používanie alebo skladovanie jadrových, chemických alebo biologických zbraní alebo rakiet, ani používanie produktov alebo technológií spoločnosti Hach, ktoré sa zaoberajú činnosťami súvisiacimi s takýmito zbraňami. Kupujúci bude postupovať v súlade so všetkými miestnymi, národnými a inými právnymi predpismi všetkých celosvetových jurisdikcií týkajúcich sa boja proti korupcii, úplatkárstvu, vydieraniu, províziám alebo podobným záležitostiam, ktoré sa vzťahujú na podnikateľské aktivity Kupujúceho v súvislosti so zmluvou, vrátane Zákona o zahraničných korupčných praktikách USA z roku 1977, v znení zmien a doplnení (ďalej len „FCPA“). Kupujúci súhlasí s tým, že mu nebude ponúkaná, prisľúbená, zaplatená alebo prevedená žiadna platba alebo poskytnuté čokoľvek cenné, priamo alebo nepriamo, žiadnou osobou alebo subjektom žiadnemu vládnemu úradníkovi, štátnemu zamestnancovi alebo zamestnancovi akejkoľvek spoločnosti vlastnenej čiastočne vládou, politickou stranou, úradníkom politickej strany alebo kandidátom na vládny úrad či do politickej strany a aby tieto organizácie alebo osoby nabádali k tomu, aby využili svoju autoritu alebo vplyv na získanie alebo zachovanie nevhodnej podnikateľskej výhody pre Kupujúceho alebo spoločnosť Hach, alebo ktoré inak predstavujú, či majú účel alebo účinok verejného alebo obchodného podplácania, prijatie alebo súhlas s vydieraním, províziami alebo inými protiprávnymi alebo nevhodnými prostriedkami na získanie obchodnej alebo inej neoprávnenej výhody, pokiaľ ide o akúkoľvek z činností Kupujúceho súvisiacich so Zmluvou. Spoločnosť Hach žiada Kupujúceho, aby prehovoril, ak je oboznámený s akýmkoľvek porušením zákona, predpisov alebo štandardov správania spoločnosti Hach („SOC“) v súvislosti so zmluvou. Pozrite si https://www.danaher.com/how-we-work/integrity-and-compliance a http://www.danaherintegrity.com/ pre kópiu SOC a pre prístup k portálu Helpline spoločnosti Hach.

20. VYŠŠIA MOC: Spoločnosť Hach je oslobodená od svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy v rozsahu, ktorý je spôsobený konaním alebo opomenutím, ktoré sú mimo jej kontroly, vrátane vládneho embarga, zablokovania, zabavenia alebo zmrazenia majetku, oneskorenia alebo odmietnutia udeliť vývoznú alebo dovoznú licenciu alebo jej pozastavenia alebo zrušenia alebo akéhokoľvek iného aktu ktorejkoľvek vlády; požiarov, povodní, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo akýchkoľvek iných činov vyššej moci; karantén; pracovných štrajkov alebo výluky; nepokojov; sporov; povstania; občianskej neposlušnosti alebo činov zločincov alebo teroristov; vojen; nedostatku materiálu alebo oneskorenia dodávok do spoločnosti Hach tretími stranami. V prípade existencie vyššej moci sa lehota na doručenie, platobné podmienky a platby v rámci akýchkoľvek akreditívov predĺžia o obdobie rovnajúce sa dĺžke omeškania. Ak sa okolnosti vyššej moci predĺžia na šesť mesiacov, spoločnosť Hach môže, podľa vlastného uváženia vypovedať zmluvu bez pokuty a bez toho, aby bola považovaná za nesplnenú alebo porušenú.

21. NEPRIRADENIE A ZRIEKNUTIE SA PRÁV: Kupujúci neprevedie alebo nepriradí Zmluvu, ani žiadne práva či záujmy na základe tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hach. Neúspech ktorejkoľvek strany trvať na prísnom vykonaní akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo na uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo výsady, alebo zrieknutie sa práv po porušení zmluvných podmienok Zmluvy, nebude interpretované ako následné upustenie od týchto podmienok, práv alebo nárokov, a to aj naďalej zostane v platnosti a bude platiť, ako keby k žiadnemu upusteniu nedošlo.

22. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI: Ani spoločnosť Hach, ani jej odškodnené strany nenesú za žiadnych okolností zodpovednosť za akékoľvek zvláštne, náhodné alebo následné škody, okrem iného zahŕňajúce poškodenie alebo stratu na majetku nespôsobené Produktmi kúpenými na základe Zmluvy; škody vzniknuté pri inštalácii, oprave alebo výmene; stratu zisku, príjmov alebo príležitosti; stratu úžitku; straty vyplývajúce alebo súvisiace s prestojmi Produktov alebo nepresné merania alebo hlásenia; cenu náhradných produktov; alebo nároky odberateľov Kupujúceho za takéto škody, a to bez ohľadu na to, či boli spôsobené zárukou, zmluvou a/alebo deliktom (vrátane nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti alebo inak). Celková zodpovednosť spoločnosti Hach a jej odškodnených strán vyplývajúca z plnenia alebo neplnenia Zmluvy alebo záväzkov spoločnosti Hach v súvislosti s návrhom, výrobou, predajom, dodávkou a/alebo použitím Produktov v žiadnom prípade neprekročí sumu rovnajúcu sa dvojnásobku celkovej sumy, ktorá bola spoločnosti Hach za Produkty dodané na základe tejto Zmluvy vyplatená.

23. PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY A RIEŠENIE SPOROV: Vysvetlenie, interpretácia a vykonávanie týchto Zmluvných podmienok a Zmlúv a všetkých transakcií podliehajú právnym predpisom krajiny, v ktorej sa objednávka uskutočnila, nepočítajúc Dohodu o medzinárodnom predaji tovaru (CISG) a bez ohľadu na jeho zásady alebo zákony týkajúce sa konfliktov zákonov. Ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo týchto Zmluvných podmienok bude v rozpore z federálnymi, štátnymi alebo miestnymi zákonmi alebo predpismi Krajiny objednávky, alebo sú z akéhokoľvek dôvodu nelegálne, uvedené ustanovenie sa samo vypúšťa bez toho, aby to ovplyvnilo platnosť zostávajúceho ustanovenia. Pokiaľ sa spoločnosť Hach a Kupujúci nedohodli písomne vopred inak, akýkoľvek spor súvisiaci so Zmluvou, ktorý nebude vyriešený stranami, rozhoduje súd príslušnej jurisdikcie Krajiny objednávky.

24. CELÁ DOHODA A ÚPRAVY: Tieto Podmienky pre Predaj spolu so Zmluvami vytvorenými tak, ako je tu napísané (obsahujúce tieto Zmluvné podmienky) tvoria celú dohodu medzi stranami a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody alebo vyjadrenia, či už ústne, alebo písomné. Žiadna zmena alebo úprava týchto Zmluvných podmienok alebo akejkoľvek Zmluvy nie je pre spoločnosť Hach záväzná, pokiaľ sa v písomnom dokumente výslovne neuvádza, že mení alebo dopĺňa tieto Zmluvné podmienky a/alebo osobitnú Zmluvu a je podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti Hach. Spoločnosť Hach odmieta akékoľvek dodatočné alebo nejednotné Zmluvné podmienky ponúkané Kupujúcim v každom prípade, bez ohľadu na to, či tieto podmienky nejako podstatne zmenili Zmluvné podmienky v tomto dokumente, a bez ohľadu na to, či spoločnosť Hach prijala objednávku Kupujúceho na opísaný tovar a služby.