Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hach

1. Použitie všeobecných obchodných podmienok


1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hach s.r.o., so sídlom: Roľnícka 21, Bratislava 831 07, IČO: 35 899 727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33083/B (ďalej len „predávajúci“) sa použijú podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, na všetky dodávky tovaru a služieb a ďalšie záväzkové vzťahy, uzatvárané predávajúcim s jeho zákazníkmi, t.j. predovšetkým s podnikateľmi (ďalej len „kupujúci“). Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia aj pre zmluvy uzatvárané s kupujúcim v budúcnosti a použijú sa primerane aj na iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu (zhotovenie diela, poradenstvo, apod.).
1.2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatváraných predávajúcim a platia v plnom rozsahu, ak sa v rámcovej zmluve alebo v jednotlivej zmluve s kupujúcim písomne nedohodlo niečo iné.
1.3. Uzatvorením zmluvy s predávajúcim kupujúci súhlasí s tým, že sa na vzťah budú používať prednostne predpisy obchodného práva. Vzťah s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa riadi kogentnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a tieto VOP sa na tento vzťah použijú len v zákonom prípustnom rozsahu.


2. Objednávky, uzatvorenie zmluvy


2.1. Objednávky kupujúceho musia byť zaslané predávajúcemu buď písomne prostredníctvom pošty či faxu, alebo elektronickou formou prostredníctvom internetovej prezentácie predávajúceho alebo emailové správy. Objednávka je pre kupujúceho záväzná okamžikom jej doručenia predávajúcemu. Pokiaľ objednávke predchádza ponuka zo strany predávajúceho, nie je ponuka považovaná za záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy.
2.2. Objednávka kupujúceho musí obsahovať základné identifikačné údaje kupujúceho (vrátane IČO a IČ DPH), kontaktné údaje kupujúceho, osobu oprávnenú konať v mene kupujúceho, jednoznačné určenie predmetu plnenia (napr. podľa objednávacích čísiel predávajúceho), jeho množstvo a ďalej miesto a termín dodania. Zvláštne požiadavky kupujúceho (napr. týkajúce sa obalu, dokladov, apod.) musia byť v objednávke konkrétne uvedené, inak sa nestávajú predmetom zmluvy.
2.3. Objednávku môže kupujúci meniť až do okamihu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Zmena objednávky musí spĺňať náležitosti riadnej objednávky podľa týchto VOP.
2.4. Zmluva je uzatvorená v momente, keď je kupujúcemu doručené písomné alebo elektronické potvrdenie predávajúceho, že objednávku kupujúceho prijal. V prípade, že predávajúci objednávku do 5 pracovných dní od jej prijatia nepotvrdí, má sa za to, že zmluva nebola uzatvorená.
2.5. Množstvo, akosť a vyhotovenie (vlastnosti a charakter) predmetu plnenia (ďalej len „tovar“), ako aj dodacie podmienky (zvláštne miesto a termín dodania) sú určené výlučne v písomnom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Údaje o vlastnostiach a charaktere tovaru, ktoré nie sú uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, netvoria predmet zmluvy. Prípadné námietky k obsahu potvrdenej objednávky musí kupujúci vzniesť bezodkladne, ešte pred začatím plnenia zo strany predávajúceho.


3. Kúpna cena


3.1. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, sú pre dodávky rozhodujúce ceny tovaru obsiahnuté v cenníku predávajúceho, ktorý je platný v momente doručenia objednávky kupujúceho.
3.2. Ceny v cenníku sú uvedené v Sk a bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien sortimentu tovaru a cien uvedených v cenníku. Kupujúci sa zaväzuje, že s aktuálne platným cenníkom predávajúceho sa vopred oboznámi. V prípade potreby má kupujúci právo vyžiadať si vopred konkrétnu cenovú ponuku.
3.3. Cena určená podľa platného cenníka je spravidla obsiahnutá v potvrdení objednávky kupujúceho. Ak z tohto potvrdenia alebo z cenníka nevyplýva niečo iné, je kúpna cena tovaru dohodnutá v Euro, netto a bez dopravy (Ex Works, bez DPH a prípadného dovozného cla), ktoré budú kupujúcemu predávajúcim vyúčtované spolu s kúpnou cenou.


4. Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody


4.1. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo možno najkratšom termíne. Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu.
4.2. Predpokladaný termín dodania je uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť, musí však bezodkladne na túto zmenu upozorniť kupujúceho.
4.3. Pokiaľ dôjde k oneskoreniu v doručení tovaru, je kupujúci povinný o tom bezodkladne písomne alebo elektronicky informovať predávajúceho.
4.4. Lehota pre dodanie tovaru sa primerane predlžuje v prípade udalostí spôsobených vyššou mocou, ktoré majú vplyv na plnenie predávajúceho alebo jeho dodávateľov a ďalších okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť predávajúceho. Ak sa stane včasné plnenie na základe takýchto okolností nemožným alebo včasné plnenie nie je možné po predávajúcom oprávnene požadovať, je predávajúci od povinnosti plnenia oslobodený, o čom bude kupujúceho bezodkladne písomne informovať. Pokiaľ takéto oneskorenie v doručení tovaru trvá aspoň 2 mesiace, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
4.5. Pokiaľ je omeškanie s plnením spôsobené konaním predávajúceho, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny nedoručeného tovaru za každý týždeň omeškania, avšak celkovo najviac 5% z celkovej ceny nedoručeného tovaru. Kupujúci má zároveň právo od zmluvy písomne odstúpiť pokiaľ omeškanie doručenia tovaru trvá dlhšie ako 4 týždne. Táto lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci predávajúceho písomne alebo elektronicky informoval o omeškaní.
4.6. Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania miesto uvedené na potvrdenej objednávke. Ak miesto plnenia nie je na objednávke uvedené, je miestom plnenia sídlo kupujúceho. Tovar za kupujúceho preberajú osoby určené v potvrdenej objednávke; ak tieto osoby nie sú kupujúcim určené, má sa za to, že tovar riadne prevzala osoba, ktorá za kupujúceho potvrdí prevzatie na dodacom liste.
4.7. Kupujúci na dodacom liste uvedie aspoň
- čitateľne meno a priezvisko preberajúcej osoby,
- dátum a čas prevzatia tovaru,
- podpis preberajúcej osoby a odtlačok pečiatky kupujúceho,
- prípadné vady a nedostatky tovaru.
Neuvedenie týchto údajov však nemá vplyv na riadne dodania tovaru predávajúcim.
4.8. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady spojené s dopravou tovaru, hlavne náklady na dopravu, a to v závislosti na hodnote tovaru. Cena dopravy je stanovená v platnom cenníku (ponuke) predávajúceho. Ak nie je dohodnuté niečo iné, vykonáva dopravu tovaru tretia osoba určená predávajúcim alebo predávajúci sám.
4.9. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru a dokumentácie k tovaru a poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú spoluprácu. Ak kupujúci tovar neprevezme z dôvodov vzniknutých na jeho strane, nesie kupujúci všetky náklady spojené s opakovaným dodaním.
4.10. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru iba v tom prípade, ak táto možnosť bola stranami výslovne dohodnutá v potvrdenej objednávke, a to výlučne za podmienok písomne dohodnutých v objednávke. Ak kupujúci neoprávnene zmarí doručenie tovaru alebo spôsobí oneskorenie doručenia, má predávajúci právo zaistiť uskladnenie tovaru na náklady kupujúceho a požadovať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov s tým spojených, avšak vždy najmenej 0,5% ročne z ceny tovaru, účtovaných pomerne za každý začatý deň uskladnenia.
4.11. Kupujúci je povinný doručený tovar pri prevzatí skontrolovať, hlavne čo sa týka množstva, typu, obalu a kvality a porovnať s údajmi uvedenými v dodacom liste a na faktúre. Zistené nedostatky je povinný ihneď oznámiť prepravcovi a predávajúcemu, nie však neskôr ako v lehote 14 dní od doručenia tovaru, inak jeho práva na riadne plnenie zanikajú. V prípade poškodenia dopravované zásielky je kupujúci povinný spísať na mieste s dopravcom protokol o poškodení a uviesť v ňom všetky zistené závady. Jednu kópiu protokolu odovzdá zástupcovi dopravcu a jednu predávajúcemu.
4.12. Nebezpečenstvo škody na tovare (§ 368 ods. 1 Obchodného zákonníka) prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru predávajúcim prvému dopravcovi na prepravu.
4.13. Objednaný tovar je možné dodávať iba v rámci územia Slovenskej republiky.


5. Inštalácia predmetu plnenia


5.1. V prípade, že pri špecifických predmetoch plnenia je potrebná ich inštalácia osobou poverenou predávajúcim, príp. ak inštaláciu tovaru požaduje sám kupujúci, je inštalácia vykonaná za úhradu a v termíne dohodnutom s predávajúcim alebo ním poverenou osobou.
5.2. Kupujúci je povinný umožniť pri inštalácii prístup osôb poverených predávajúcim do objektov, v ktorých má byť predmet plnenia inštalovaný a vytvoriť podmienky nevyhnutné pre jeho inštaláciu. Rozsah týchto podmienok bude spresnený osobou poverenou predávajúcim.
5.3. Ak kupujúci neposkytne požadovanú spoluprácu podľa predchádzajúceho odseku, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu s tým spojené náklady.
5.4. Inštalácia predmetu plnenia sa považuje za ukončenú predvedením, že príslušný produkt pracuje správne podľa odovzdanej dokumentácie alebo iným predvedením štandardného prevádzkového stavu. O inštalácii predmetu plnenia bude účastníkmi spísaný a podpísaný protokol.


6. Platobné podmienky


6.1. Kúpna cena tovaru je splatná do 14 dní odo dňa odoslania faktúry kupujúcemu, ak nie je zmluvne dohodnuté niečo iné. Rovnaká doba splatnosti je stanovená aj pre úhrady za opravy a služby vykonané predávajúcim.
6.2. V prípade, že kupujúci riadne uplatní oprávnenú reklamáciu z dôvodov neúplného, nesprávneho alebo nefunkčného dodaného tovaru, je faktúra splatná do 14 dní odo dňa, kedy kupující prevezme tovar bez chýb.
6.3. Platobná povinnosť kupujúceho je splnená v momente, keď je fakturovaná čiastka pripísaná v plnej výške na účet predávajúceho, ak kupujúci neplatí v hotovosti.
6.4. V prípade omeškania úhrady peňažného záväzku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Pri omeškaní dlhšom ako 30 dní je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu škody v plnej výške zostáva týmto nedotknutý.
6.5. Predávajúci môže v odôvodnených prípadoch popri ostatných nárokoch požadovať od kupujúceho platbu vopred a/alebo poskytnutie dostatočného zabezpečenia.
6.6. Ak kupujúci nezaplatí predchádzajúcu dodávku tovaru do splatnosti príslušnej faktúry, je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky až do doby úplného zaplatenia dodaného tovaru.


7. Zodpovednosť za vady, reklamácia a záručná doba


7.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po jeho prevzatí. Vady tovaru je kupujúci povinný u predávajúceho písomne reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však
- pri vadách zásielky, množstevných a zjavných vadách do 5 dní od prevzatia tovaru,
- pri skrytých vadách, ktoré nie je možné zistiť pri dôkladnej vstupnej kontrole do 5 dní od dňa, kedy mohli byť zistené pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti,
- do konce záručnej doby pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka predávajúceho.
7.2. Pri reklamácii je rozhodujúci dátum doručenia reklamácie predávajúcemu. Súčasťou reklamácie neúplnej alebo nesprávnej dodávky a reklamácie zjavných chýb musia byť aj kompletné sprievodné dokumenty zásielky. Kupujúci je ďalej povinný v každej reklamácii presne a podrobne popísať zistené vady a ich prejavy a priložiť k reklamácii doklady o zakúpení tovaru (t.j. faktúru a dodací/preberací protokol) a predmetný tovar v originálnom balení a neporušenom stave.
7.3. V prípade, že práva z chýb nie sú uplatnené v lehotách a spôsobom uvedenom v tomto článku, považuje sa tovar zo strany kupujúceho za akceptovaný a všetky jeho nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady zanikajú.
7.4. O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný spôsobom a v časovej lehote dohodnutej s predávajúcim. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tak do 3 týždňov od prijatia reklamácie. Podmienkou pre prijatie reklamácie predávajúcim je vždy jej oprávnenosť a včasnosť.
7.5. Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zaručené vlastnosti a vadnosť tovaru, a to v rozsahu zodpovedajúcom súčasnému stavu techniky. Zmeny v konštrukcii alebo vyhotovení tovaru, ktoré predávajúci vykoná na žiadosť kupujúceho, neoprávňujú kupujúceho na reklamáciu.
7.6. Na tovar sa poskytuje záručná doba v rozsahu a v trvaní, ktoré je stanovené zákonom alebo výrobcom v príslušnom záručnom liste alebo v odovzdávacom protokole. Pri reagenciách a ostatných dodávaných chemikáliách je minimálna doba spotreby 6 (šesť) mesiacov, pri chemikáliách s kratšou životnosťou garantuje predávajúci minimálne 1/3 doby spotreby uvádzanej výrobcom. Na vykonávané služby (vrátane opráv) a náhradné diely poskytuje predávajúci záruku v trvaní 6 (šesť) mesiacov. Na vybraný tovar môže predávajúci v prípade uzatvorenia servisných zmlúv predĺžiť záruku až na 5 rokov.
7.7. Záručná doba tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare, vyžadujúcom odbornú montáž a sprevádzkovanie osobou poverenou predávajúcim, začína záručná doby plynúť dňom uvedenia tovaru do prevádzky, vždy však najneskôr po uplynutí 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy bol kupujúci povinný tovar po skončení opravy prevziať.
7.8. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, na reagencie s nízkou dobou skladovateľnosti a ďalej na tovar, ku ktorému nie je pripojený osobitný záručný list.
7.9. Predávajúci odstráni vady tovaru (podľa svojho uváženia) tým, že buď dodá kupujúcemu chýbajúci tovar alebo vadný tovar opraví alebo mu tovar vymení za bezvadný. Vymenený tovar/diely prechádzajú do vlastníctva predávajúceho. Vykonávanie záručného servisu u kupujúceho je teritoriálne obmedzené územím Slovenskej republiky.
7.10. Zodpovednosť predávajúceho za vady nevzniká najmä:
- ak bolo zariadenie/tovar vyžadujúci odbornú montáž a uvedenie do prevádzky autorizovaným servisom výrobcu alebo osobou poverenou predávajúcim, uvedený do prevádzky inou osobou,
- ak na zariadení/tovare, u ktorého výrobca predpisuje pravidelnú odbornú údržbu a servis, konaný autorizovaným servisom výrobcu, neboli tieto práce prevádzané alebo boli prevádzané neautorizovanou osobou,
- ak nebolo k zariadeniu/tovaru použité pri montáži originálne príslušenstvo (napr. závesy, armatúry, komunikačné káble, konektory, a podobne),
a ďalej potom v prípadoch:
- neautorizovaného zásahu do zariadenia/tovaru,
- porušenia integrity tovaru alebo zásahu do záručnej nálepky,
- nedodržania pravidiel pre inštaláciu a/alebo použitie tovaru,
- prirodzeného opotrebovania,
- poškodenie kvôli neodbornému zaobchádzaniu, nekvalifikovanému prevádzaniu riadnej obsluhy a bežnej údržby v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskom manuály k zariadeniu,
- nesprávnej prepravy alebo skladovania,
- chýb spôsobených klimatickými alebo inými podobnými vplyvmi,
- chýb, ktoré spočívajú v konštrukčných vadách alebo nevhodnom materiáli, ktoré kupujúci napriek predchádzajúcemu upozorneniu predávajúceho požadoval alebo použil,
- chýb, z dôvodu ktorých bola dohodnutá nižšia cena tovaru.
7.11. Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny.
7.12. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.


8. Náhrada škody


8.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá bola kupujúcemu spôsobená porušením zmluvných povinností predávajúceho, a to za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, pokiaľ to nie je v týchto VOP alebo uzatvorenej zmluve uvedené inak.
8.2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu najmä za škodu, ktorá kupujúcemu vznikne v dôsledku:
- údržby predmetu plnenia inou osobou ako predávajúcim, alebo ním poverenou osobou,
- nesprávneho alebo neprimeraného používania tovaru,
- nesprávnej či nevhodnej aplikácie, ktorej podmienky neboli predávajúcemu vopred známe alebo na ktorých kupujúci trval.
8.3. Kupujúci nemá právo požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností predávajúcim, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Predávajúci ďalej nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté v dôsledku porušenia povinností, pokiaľ porušenie bolo dôsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť.


9. Započítanie a zaručenie


9.1. Kupujúci je oprávnený voči pohľadávkam predávajúceho započítať iba svoje právoplatne priznané a nesporné pohľadávky. Iné pohľadávky je oprávnený započítať len so súhlasom predávajúceho. Rovnaké ustanovenie platí aj pre právo odmietnuť vzájomné plnenia a pre výkon zádržného práva kupujúceho.
9.2. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade vzniku jeho platobnej neschopnosti je predávajúci oprávnený písomným oznámením kupujúcemu učiniť všetky svoje existujúce pohľadávky voči kupujúcemu okamžite splatnými. Pre účely tejto zmluvy sa pritom za dôkaz platobnej neschopnosti kupujúceho považuje i omeškanie s úhradou ktorejkoľvek pohľadávky predávajúceho dlhšie ako 15 dní a/alebo úpadok kupujúceho a/alebo vstup kupujúceho do likvidácie. Ak by na základe písomnej výzvy predávajúceho kupujúci neuhradil v lehote siedmich dní všetky svoje záväzky voči predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od všetkých uzatvorených kúpnych zmlúv, z ktorých kupujúci nesplnil svoje finančné záväzky a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje.


10. Výhrada vlastníckeho práva


10.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po úplnej úhrade kúpnej ceny za dodaný tovar a po úhrade všetkých svojich peňažných záväzkov, ktoré má voči predávajúcemu v dôsledku zmluvy (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“). Kupujúci sa zaväzuje, že do doby nadobudnutia vlastníckeho práva všetok tovar s výhradou vlastníckeho práva označí a bude ho skladovať a/alebo s ním zaobchádzať tak, aby bol dostatočne odlíšený od iného tovaru.
10.2. V prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy s predávajúcim, predovšetkým ak je v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov, je predávajúci oprávnený vyzvať ho na okamžité vrátenie tovaru s výhradou vlastníckeho práva. Uplatnenie výhrady vlastníctva predávajúcim sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. V prípade, že kupujúci tovar nevráti, je predávajúci oprávnený mu tovar na jeho náklady odobrať, odviezť, uskladniť a opäť dodať. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci alebo ním poverená osoba vstúpil/a do podniku, prevádzkarne alebo iných priestorov predávajúceho a príslušný tovar odobrala. Toto ustanovenie sa primerane použije aj v ďalších prípadoch, v ktorých je predávajúci oprávnený prevziať späť dodaný tovar.
10.3. V prípade, že akákoľvek tretia osoba uplatní na tovar s výhradou vlastníckeho práva svoje právo alebo sa tento tovar stane predmetom výkonu rozhodnutia, exekúcie, apod., je kupujúci povinný o tomto bezodkladne informovať predávajúceho, dodať mu k tomu všetky dostupné podklady a vykonať úkony nevyhnutné na ochranu vlastníckeho práva predávajúceho.
10.4. Všetky originály a kópie technický údajov, nákresov, správ, dokumentov a informácií, bez ohľadu na ich formu a podobu, ktoré predávajúci odovzdá kupujúcemu v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, zostávajú výhradným majetkom predávajúceho a predávajúci zostáva oprávnenou osobou z akéhokoľvek práva duševného vlastníctva k takýmto technickým údajom, nákresom, správam, dokumentom či informáciám. Kupujúci sa zaväzuje, že s uvedenými materiálmi bude zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom predávajúceho a nebude materiály kopírovať alebo sprístupňovať tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.
10.5. Predávajúcemu nie je známe, že by tovar bol vyrábaný alebo predávaný v rozpore s akýmikoľvek patentmi, priemyselnými vzormi, alebo iným obdobným právom duševného vlastníctva. Pokiaľ bude voči kupujúcemu vznesený nárok z takéhoto porušenia duševného vlastníctva a kupujúci o tom bezodkladne písomne informuje predávajúceho, je predávajúci oprávnený na svoje náklady vstupiť do príslušných jednaní alebo konaní za účelom vyriešenia takéhoto nároku, pričom kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.


11. Rozhodné právo a záverečné ustanovenia


11.1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov, vstup do likvidácie, stav úpadku, vyhlásenie konkurzu, podanie návrhu na vypracovanie reštrukturalizačného posudku alebo akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť kupujúceho splniť si svoje záväzky.
11.2. Strany sa zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia, aby pri svojich obchodných aktivitách vylúčili korupciu a legalizáciu výnosov z trestnej činnosti s súlade s platnými trestnými predpismi: pokiaľ kupujúci plánuje tovar predať ďalej, tak súhlasí s tým, že ho môže predávajúci vyšetriť ohľadom nastavených protikorupčných mechanizmov.
11.3. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy a nariadenia týkajúce sa ďalšieho predaja, inštalácie, používania alebo vývozu tovaru dodávaného podľa zmluvy a zaistí, že v prípade vývozu tovaru bude mať všetky potrebné a platné oprávnenia podľa jurisdikcie príslušného prijímajúceho štátu.
11.4. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.
11.5. Strany sa budú snažiť riešiť prípadné spory dohodou, a to aj na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.
11.6. Tieto VOP a všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právom, a to predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení. Ustanovenie Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru zo dňa 11. apríla 1980 sa nepoužijú.
11.7. V prípade, že niektoré z ustanovení VOP alebo uzatvorenej zmluvy sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradia ustanovením platným a účinným a vykonateľným, ktoré v čo najväčšej miere rešpektuje hospodársky zmysel a účel neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Toto platí aj pre zmluvné medzery.
11.8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23. 4. 2012. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP v budúcnosti zmeniť a oznámiť takúto zmenu kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť sa so zmenenými VOP a uzatvárať podľa nich všetky nasledujúce zmluvy. Na platnosť zmeny VOP sa vyžaduje súhlas kupujúceho. Za takýto súhlas sa považuje aj kúpa tovaru v súlade s novými VOP.