Nájdite to najlepšie riešenie na meranie každého parametra pitnej vodyTurbidita je jedným z najdôležitejších parametrov v procese úpravy pitnej vody. Monitorovaním turbidity v jednotlivých fázach procesu úpravy si môžete zaistiť súlad s predpismi a dôverovať stanovenej kvalite vody.

Turbidita je relatívna čírosť roztoku. Suspendované tuhé častice, ako hlina, riasy, organický materiál alebo mikroorganizmy, túto čírosť znižujú. Keď roztokom prechádza svetlo, tieto častice spôsobujú jeho rozptyl a absorbujú svetlo. Turbidita sa meria ako intenzita svetla odrazeného od týchto častíc.

Vďaka našim online, laboratórnym a terénnym riešeniam sa môžete spoľahnúť na svoje merania.

Rozsah turbidity >10 NTU (až do 999 NTU) <10 NTU
Oblasť použitia
Raw influent water
Clarifier effluent
Filter backwash water
Filter effluent
Combined filter effluent
Riešenie pre meranie turbidity

pH je ďalší dôležitý parameter na meranie a reguláciu v zariadení na úpravu pitnej vody. pH priamo ovplyvňuje mieru koagulácie a flokulácie, ktorými sa odstraňuje celkový organický uhlík z nespracovanej privádzanej vody. Hodnota pH tiež ovplyvňuje dezinfekčný účinok chlóru, a preto musí byť počas procesu dezinfekcie a po ňom udržiavaná v rámci úzkeho intervalu (7,0 – 7,8). Tento interval zvyšuje účinok dezinfekčného činidla na maximum (pri pH > 7,8 je nižší) a zároveň na minimalizuje koróziu systémov spôsobenú nízkym pH (< 7,0).

Dezinfekcia chlórom je často preferovanou metódou eliminácie patogénov v pitnej vode. Pri pridaní chlóru do vody vzniká kyselina chlórna (HOCl), ktorá je mimoriadne účinným dezinfekčným činidlom. Táto kyselina ďalej delí na vodíkové a chlórnanové ióny (H+ a OCl-), ktorých dezinfekčný účinok je podstatne slabší. Percentuálne zastúpenie kyseliny chlórnej je vyššie v kyslom prostredí (pH < 7,5) a nižšie v zásaditom prostredí (pH > 7,5). V dôsledku toho to isté pridané množstvo chlóru môže mať rôzne dezinfekčné účinky podľa toho, aké je pH upravovanej vody. Túto rovnováhu okrem toho ovplyvňuje aj teplota.

Citlivá chemická rovnováha chlóru vo vode môže spôsobovať problémy zariadeniam na úpravu pitnej vody, ktoré musia zabezpečiť, aby pridané množstvo chlóru postačovalo na bezpečnú dezinfekciu vody, ale aby zároveň nemalo negatívny vplyv na jej chuť alebo nezvyšovalo pravdepodobnosť reakcií chlóru s prírodnými organickými materiálmi a vzniku karcinogénnych vedľajších produktov dezinfekcie.

Existujú dve základné metódy merania obsahu chlóru vo vode. Výber tej správnej metódy pre vašu aplikáciu závisí od rôznych faktorov.

Monitorovanie kalu
Zahusťovanie kalu znižuje objem získavaný z usadzovacích nádrží a odvodňovanie kalu zas množstvo získané odstreďovaním alebo filtráciou. Oba uvedené procesy je možné optimalizovať pomocou online turbidimetrov, ktoré merajú suspendované tuhé častice.

Vyžádejte si informace