Aplikačný softvér DR 6000 na analýzy v pivovaroch

Č. produktu: LZV936
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Doplnkový analytický softvér pre pivovary LZV936 predstavuje kompiláciu všetkých spektrofotometrických aplikácií, ktoré sú relevantné pre analýzy v pivovaroch.
Aplikačný softvér obsahuje 12 programv pre analýzu v pivovarníctve, ktoré je možné nahrať do spektrofotometra prostredníctvom rozhrania USB. Programy vychádzajú z publikovaných a zaužívaných metód MEBAK, obsahujú postupy a výpočty pre parametre: antokyanogény, železo, prchavé fenoly, jednotky horkosti, fotometrickú jódovú skúšku, číslo kyseliny tiobarbiturovej (TAN), voľný aminodusík, reduktóny, vicinálne diketóny.